Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.418

Tytuł:

uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Gminy Gręboszów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 418
Hasła:Opieka społeczna

UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 0raz art. 6 ust. 1, 2 pkt 4 i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem Załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów. § 3. Uchwał podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał

Id: ICQPA-XOHMQ-RYLAF-LPGPU-YSRSP. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnegow Gręboszowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 1) Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem powołuje Wójt spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w liczbie nieprzekraczającej łacznie 16 osób: a) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie b) przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gręboszowie c) pracowników oświaty d) pracowników służby zdrowia e) pracowników Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej f) przedstawicieli organizacji pozarządowych g) pracowników Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej 2) Wójt zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli Prokuratury w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawicieli innych podmiotów niz określone w ust.1 pkt a- g działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3) Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa sie zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 4) Powołanie Zespołu następuje w drodze Zarządzenia Wójta. 5) Wójt odwołuje członka Zespołu: a) na jego wniosek b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania 6) Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o którychmowa w ust 1 i ust. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek Przewodniczącego wybierany jest także Zastępca Przewodniczącego. 7) Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, lub z jego upoważnienia pod nieobecność zastępca przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. 8) Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków. 9) Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu. 10) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególnosci: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte działania. 11) Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: a) diagdnozowanie problemu przemocy w rodzinie, b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie majacych na celu przeciwdziaanie temu zjawisku, c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

Id: ICQPA-XOHMQ-RYLAF-LPGPU-YSRSP. Podpisany Strona 1

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 12) Podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego następuje: a) ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu, b) ustalenie planu pomocy, c) podział zadań, d) ustalenie terminu wykonania zadania, e) monitoring działań, f) realizacja zadań ustawowych. 13) W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze 14) Prace w grupach roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przpadkach. 15) Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku. 16) Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy sporządzając protokół. 17) Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do końca stycznia następnego roku. 18) Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona - wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów ustawowych. 19) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 20) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zaxchowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał

Id: ICQPA-XOHMQ-RYLAF-LPGPU-YSRSP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 14 października 2011r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.51.417

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.415

  uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.50.413

  informacja nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.