Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.419

Tytuł:

uchwała nr IV / 13 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Gminy Kozłów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 419
Hasła:przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

UCHWAŁA NR IV / 13 /2010 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i ust.2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) RADA GMINY W KOZŁOWIE UCHWALA CO NASTĘPUJE § 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczególowe warunki jego funkcjonowania ,stanowiace załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: JCOUP-DQJSJ-MMULF-VJSYL-RTHCE. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV / 13 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010 r. TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA § 1. Postanowienia ogólne 1) Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 2) Osoby wchodzace w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej ,,Zespołem''współpracują na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym w sposób skoordynowany,zapewniajacy skuteczne reagowanie na problem . 3) Funkcjonowanie zespołu polegać będzie na wspóldziałaniu z wykorzystaniem posiadanych kompetencji i uprawnień wynikajacych z ustaw,regulaminów oraz statutowej dzialalnosci ,w oparciu o instrumenty i srodki finansowe będące w dyspozycji każdej ze stron. 4) Obszarem dzialalnosci Zespołu Interdyscyplinarnego jest teren Gminy Kozłów. § 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 1) Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy Kozłów w drodze zarządzenia. 2) Wójt powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów,o których mowa w art.9a ust.3,4,5 ustawy o przeciwdzianiu przemocy w rodzinie wskazanych lub oddelegowanych imiennie przez organ tych podmiotów. 3) Członka Zespołu odwołuje w drodze zarzadzenia Wót Gminy Kozłów: a) z własnej inicjatywy w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw, b) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zespołu, c) na uzasadniony wniosek podmiotu,który wskazał osobę na członka Zespołu ,przy czym wniosek o odwołanie powinien wskazać nowego przedstawiciela do Zespołu. 4) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu ,spośród jego członków,w głosowaniu jawnym,zwykłą większością głosów.O wyborze Przewodniczacego Zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powadomiony Wójt Gminy Kozłów. 5) Przewodniczacy może zostać odwołany na podstawie : a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego.odwołanie następuje w wyniku głosoawania jawnego,zwykłą większoscią głosów, b) pisemnej rezygnacji Przewodniczacego, c) uzasadnionego ,pisemnego wniosku Wójta Gminy Kozłów. 6) Odwołanie przewodniczacego skutkuje koniecznoscią powołania nowego przewodniczacego. § 3. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień pomiędzy Wójtem Gminy Kozłów a podmiotami, które przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, zaś w przypadku pracowników samorządowych- wskazanych przez Wójta Gminy Kozłów. 2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 3) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach, o których mowa w ust 1.

Id: JCOUP-DQJSJ-MMULF-VJSYL-RTHCE. Podpisany Strona 1

4) Zespół działa przy Urzędzie Gminy w Kozłowie a obsługę organizacyjno-techniczną sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. 5) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 6) Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 7) Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący, przy czym pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kozłów. 8) W skład Zespołu Interdyscyplinarego mogą być tworzone grupy robocze w celu pracy nad konkretnymi, indywidualnymi przypadkami. 9) W skład grup roboczych mogą wchodzić osoby spoza Zespołu, znajdujące się na liście osób uprawnionych do zasiadania w grupach roboczych, sporządzonej przez Zespół i zatwierdzonej przez Wójta Gminy Kozłów. 10) Na liście uprawnionych do wchodzenia w skład grup roboczych Zespołu znajdować się będą w szczególności przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Kozłów. 11) Skład grup roboczych uzależniony jest od potrzeb i skali problemu, uwzględnia terytorium i środowisko danego przypadku oraz kompetencji, możliwości i doświadczenie poszczególnych instytucji i służb społecznych. 12) Posiedzenia grup roboczych zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 13) Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu. 14) Grupy robocze przedstawiają Przewodniczącemu Zespołu informacje o podjętych działaniach, planach i zamierzeniach w stosunku do przypadku, którym się zajmują. 15) W celu tworzenia lokalnych programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu. 16) Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach ewaluacyjnych oraz statystycznych dane dotyczące między innymi ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup i efektów ich pracy. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty. 17) Dokumentacja, o której mowa u ust. 16 jest gromadzona i przechowywana w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Id: JCOUP-DQJSJ-MMULF-VJSYL-RTHCE. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2396

  uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.65.514

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.130.1074

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.51.418

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.51.417

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.415

  uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.