Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.421

Tytuł:

uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Gminy Łapanów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 421
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR IV/14/10 RADY GMINY ŁAPANÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie Na podstawie art.18 ust . 2 ,pkt 15 i art. .40 ,ust 2 ,pkt 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz .1591 z póź. zm.) ? Rada Gminy Łapanów uchwala co następuje : § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/254/06 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 maja 2006 r wprowadza się następujące zmiany : 1. W § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: ? 1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Łapanów 36?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

Id: SHSNS-QWYWW-MIRKT-IKLUO-ARNGA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.627.5057

  uchwała nr XLIV/291/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

 • DZ. URZ. 2012.3073

  uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 • DZ. URZ. 2010.47.334

  uchwała nr XXXV/231/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łapanowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.51.420

  uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.

 • DZ. URZ. 2011.51.419

  uchwała nr IV / 13 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.51.418

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.51.417

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.