Logowanie

DZ. URZ. 2011.523.5280

Tytuł:

uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-14
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 523 pozycja: 5280
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 21 października 2011 r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.  Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gmminym  (tekst  jednolity  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje:  § 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę ­ 288 290 zł , w tym:  1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę +111 710 zł.  2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ­400 000 zł  ­ jak poniżej: 

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na łączną kwotę ­688 290 zł , w tym:  1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę +111 710 zł  2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ­800 000 zł, w tym:  ­ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę ­800 000 zł,  ­ jak poniżej: 

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 1

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 742 309 zł  jak poniżej 

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 2

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 3

§ 3. W Uchwale  Budżetowej  Gminy Brzeźnica na rok 2011 Nr III/15/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29  grudnia 2010 r. z póżniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:  1. Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie: 

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 4

2. Dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie: 

3. W § 7 kwotę "1 200 362 zł" zastępuje się kwotą "1 224 113 zł".  § 4. W  Załącznik  Nr  1 do  Uchwały  Budżetowej  Gminy  Brzeźnica  na  rok  2011  Nr  III/15/2010  Rady  Gminy  Brzeźnica  z dnia  29  grudnia  2010  r.  ­  pn.  "Zestawienie  planowanych  kwot  dotacji  udzielanych  z budżetu  Gminy  Brzeźnica w roku 2011" wprowadza się zmiany w następujący sposób: w poz. 2 Dział 600 i rozdział 60004 kwotę  "22  200  zł"  zastępuje  się  kwotą"25  200  złotych",  w poz.  5 Dział  852  i rozdział  85295  kwotę  "10  000  złotych"  zastępuje się kwotą 10 751 złotych".  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego. 

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 5

Uzasadnienie zmian do Uchwały Budżetowej 

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 1

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 2

Id: MTORA­TZFEZ­LBVBE­BKHYP­RBYOS. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/ 41 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2011.518.5204

  aneks nr 1/2011 Powiatu Wadowickiego i Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych

 • DZ. URZ. 2011.507.4998

  uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/38/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.

 • DZ. URZ. 2012.544

  uchwała nr XIII/104/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.523.5279

  uchwała nr XII/125/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia, udzielane przez Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni.

 • DZ. URZ. 2011.522.5278

  informacja Wójta Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Mucharz za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.522.5277

  uchwała nr L/640/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - dwóch lip, dwóch robinii, dębu, kasztanowca oraz dwóch klonów zlokalizowanych przy placu Dworcowym w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2011.522.5276

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.522.5275

  uchwała nr Nr XI/106/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.