Logowanie

DZ. URZ. 2011.52.429

Tytuł:

uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Ciężkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 429
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice Na podstawie art.3 ust.1,art. 18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Dz 2001 roku nr 142 poz. 1591 z póżn.zmn.) Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje: § 1. W uchwale nr VII/55/03 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciężkowice (Dz. Urz Woj. Małopolskiego nr 245 poz. 2880 ze zmianami) § 126 Statutu otrzymuje brzmienie: W Urzędzie Gminy zatrudnia się pracowników na podstawie: 1) powołania - Zastępcę Burmistrza oraz Skarbnika Gminy. 2) umowę o pracę - pozostali pracownicy. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Zdzisław Szczerba

Id: HZVEW-AOQND-LLRUL-UDNYM-EOENF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2547

  uchwała nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. 2011.396.3552

  aneks nr 1.2011 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Ciężkowice na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m. Jastrzębia

 • DZ. URZ. 2010.101.634

  uchwała nr XXX/276/10 Rady Miaskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. 2011.52.430

  uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. 2011.448.4281

  uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.52.428

  uchwała nr 43/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.52.427

  uchwała nr 37/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.51.426

  uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie.

 • DZ. URZ. 2011.51.425

  uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadanie statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.

 • DZ. URZ. 2011.51.424

  uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usuwanie stałych odpadów komunalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.