Logowanie

DZ. URZ. 2011.527.5424

Tytuł:

uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-16
Organ wydający:Rada Gminy Stryszawa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 527 pozycja: 5424
Hasła:Podatki i opłaty lokalne

UCHWAŁA NR XI/86/11 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.  U.  Nr  142,  poz. 1591 z późn. zm.),  art.  4 ust.1  i art.  13  pkt.  2 ustawy  z dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych  (tj.  z 2007  r.  Dz.  U.  Nr  68,  poz.  449),  art.  6 ust.  12  ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art.  6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 136 ,poz. 969 z późn. zm. ), art.  6 ust.8  ustawy  z dnia  30  października  2002  r.  o podatku  leśnym  (tj.  Dz.  U.  z 2002  r.  Nr  200,  poz.  1682  z późn.  zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:  § 1. 1. Zarządza się pobór podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.  2. Przepisy  ust.1  stosuje  się  do  podatku  rolnego,  leśnego  i od  nieruchomości  pobieranych  w formie  łącznego  zobowiązania pieniężnego określonego w art. 6 c ust.1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r. (j.t. z 2006 r.  Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).  § 2. Inkasentami podatków określonych w § 1 ustanawia się:  1. Bargiel Janina ­ Targoszów  2. Krawczyk Grzegorz ­ Lachowice  3. Hutniczak Krystyna ­ Stryszawa  4. Kiepura Mieczysław ­ Stryszawa  5. Szczerba Andrzej ­ Pewelka  6. Siwiec Krystyna ­ Kurów  7. Miklusiak Krzysztof ­ Kuków  8. Hadka Adam ­ Krzeszów  9. Michałek Zdzisław ­ Hucisko  § 3. Ustala się prowizję za inkaso w następującej wysokości:  1. Bargiel Janina ­ 14 %  2. Krawczyk Grzegorz ­ 9 %  3. Hutniczak Krystyna ­ 9 %  4. Kiepura Mieczysław ­ 9 %  5. Szczerba Andrzej ­ 14 %  6. Siwiec Krystyna ­ 14 %  7. Miklusiak Krzysztof ­ 10 %  8. Hadka Adam ­ 9 %  9. Michałek Zdzisław ­ 14 %  § 4. 1. Inkasenci  zobowiązani  są  do  wpłaty  pobranych  podatków  bezpośrednio  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Gminy Stryszawa.  2. Ustala  się,  że  ostatecznego  rozliczenia  z pobranych  podatków  inkasenci  dokonują  w terminie  3 dni  następujących  po  ostatnim  dniu,  w którym  zgodnie  z odpowiednimi  przepisami  prawa  podatkowego  wpłata  podatku powinna nastąpić.  3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 inkasenci winni rozliczyć się z pobranych kwitariuszy. 

Id: QFKUX­SOFBC­FJTEM­NHBIQ­ABBBV. Podpisany Strona 1

§ 5. Wypłata  wynagrodzenia,  o którym  mowa  w §  3 nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  inkasenta  w terminie 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta.  § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 7. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Józef Pochopień

Id: QFKUX­SOFBC­FJTEM­NHBIQ­ABBBV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.333.2778

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/337/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010 r. ws. zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2010.580.4488

  uchwała nr XLII/337/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1088

  uchwała nr XV.133.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.790

  uchwała nr V/67/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1066

  uchwała nr XIV.119.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.527.5423

  uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.527.5422

  uchwała nr IX/124/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. 2011.527.5421

  uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.527.5420

  uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Radłowie, w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.527.5419

  uchwała nr VIII/82 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.