Logowanie

DZ. URZ. 2011.54.1226

Tytuł:

uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Kolbudy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1226
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR VI/43/2011 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zmianami), Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy, niżej wymienione stawki opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub w celach innych niż wymienione w § 2-3 niniejszej uchwały: 1) do 50% zajmowanej szerokości jezdni ??????????? ? 5,00 zł, 2) powyżej 50% zajmowanej szerokości jezdni ????????.. ? 7,00 zł, 3) za chodnik ?????????????????????? ? 4,00 zł, 4) pobocze ??????????????????????? ? 3,00 zł, 5) za pozostałe elementy ?????????????????.. ? 3,00 zł. 2. Wysokość stawek opłat wymienionych w ust.1 obniża się o 90 % w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z siecią wodociągowo - kanalizacyjną. § 2. 1. Ustala się dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy, stawkę rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100), za każdy 1 m2 pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy wbudowanego urządzenia. 2. Wysokość stawek opłat wymienionych w ust.1 obniża się o 90 % w przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. § 3. 1. Ustala się dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy, niżej wymienione stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: 1) za obiekty na cele handlowe i usługowe ?. ? 0,50 zł/m? zajętej powierzchni pasa drogowego, 2) na cele reklamowe ?????????.. ? 1,00 zł/m? powierzchni reklamy, 3) za inne obiekty ??????????. ...? 0,30 zł/m? zajętej powierzchni pasa drogowego. 2. Wysokość stawek opłat wymienionych w ust.1 pkt 3 obniża się o 90 % w przypadku umieszczania w pasie drogowym obiektów związanych z infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. § 5. Traci moc uchwała Nr III/20/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Id: POWWZ-IDIMG-ZGGWJ-JHABB-MIHYH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.130.2575

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Kolbudy.

 • DZ. URZ. 2011.54.1227

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.742

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Złotoryja.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2008

  uchwała nr XXXVII/413/09 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

  Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

 • Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

  Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, (...)

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.54.1225

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

 • DZ. URZ. 2011.54.1224

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/291/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.53.1223

  uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego, udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2011.53.1222

  uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

 • DZ. URZ. 2011.53.1221

  uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Łęczyce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.