Logowanie

DZ. URZ. 2011.54.1228

Tytuł:

uchwała nr III/30/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna mającej siedzibę w Wąglikowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Kościerzyna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1228
Hasła:Kultura

UCHWAŁA NR III/30/11 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna mającej siedzibę w Wąglikowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm. ), art. 8 ust 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z póź.zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź.zm.) w związku z § 9 ust.2 pkt 15 Statutu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/309/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna (publik.Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 79, poz.1637), Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje : § 1. W miejscowościach Wielki Klincz i Skorzewo tworzy się filie Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna. § 2. W Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna nadanym uchwałą Nr III/309/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna (publik.Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 79, poz.1637), wprowadza się następujące zmiany: 1. § 6 Statutu otrzymuje brzmienie: 1) Terenem działania Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna jest Gmina Kościerzyna. 2) W skład Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna wchodzą: a) Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna w Wielkim Klinczu, b) Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna w Skorzewie. 2. w § 13 dopisuje się ust.5 w brzmieniu: Pracowników Biblioteki Publicznej zatrudnia i zwalnia Kierownik. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Zygmunt Szulist

Id: ACQTU-NPFRO-QHZEW-CEQNQ-OOJKE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5023

  uchwała nr XVIII/34/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko prz ul. Kolejowej 22, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko z zwiazku ze zmianą zakresu dzialania i lokalizacji filii

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/90/11 Rady Gminy Zadzim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniu, utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabinie i zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu

 • DZ. URZ. 2010.38.622

  uchwała nr LII/397/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Trójkąt Przemysłowy? w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.129

  uchwała nr 164/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Nr 3 Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89a oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/235/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanych w Gimnazjum w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.54.1227

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1226

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1225

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

 • DZ. URZ. 2011.54.1224

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/291/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.53.1223

  uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego, udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.