Logowanie

DZ. URZ. 2011.54.1229

Tytuł:

uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Miłoradz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1229
Hasła:

UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12, i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) w zw. z art.9 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się na terenie gminy Miłoradz pobór podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów, którego wysokość procentowa od zebranych kwot podatków określona jest w załączniku. § 4. Inkasenci pobierają należności z tytułu podatków wymierzanych przez Gminę Miłoradz od dnia poboru druków kwitariuszy K-103 z Urzędu Gminy w Miłoradzu do dnia terminu płatności podatków włącznie; jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy ? do pierwszego dnia roboczego po tym dniu włącznie. § 5. Inkasenci rozliczają się i dokonują wpłaty zebranych podatków w kasie Urzędu Gminy w kolejnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w § 4. § 6. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dokonywana jest w kasie Urzędu Gminy w Miłoradzu w dniu rozliczenia się inkasenta. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz. § 8. Traci moc Uchwała Nr XXXI/181/98 Rady Gminy Miłoradz z dnia 30 marca 1998r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenenia za inkaso oraz Uchwała Nr II/11/98 Rady Gminy Miłoradz z dnia 11 listopada 1998r. w sprawie określenia inkasentów. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Tadeusz Majewski

Id: QQXEX-QTEWL-ODAIN-CJNQX-RWVQD. Podpisany

Strona 1 z 3

Uzasadnienie Inkasentem w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. 2005 r. nr 8, poz. 60) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W polskim systemie podatkowym inkaso, czyli pobór podatku u źródła, stosowane jest wyłącznie w niektórych podatkach i opłatach lokalnych. Stosowanie inkasa ma na celu obniżenie kosztów poboru takich podatków. Inkaso pozwala na powierzenie niektórych czynności, o charakterze technicznym, innym podmiotom. W niniejszej uchwale określono inkasentów upoważnionych do poboru podatków z terenu swoich sołectw.

Wójt Gminy Tadeusz Biliński

Id: QQXEX-QTEWL-ODAIN-CJNQX-RWVQD. Podpisany

Strona 1 z 3

Załącznik do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 30 marca 2011 r. WYKAZ INKASENTÓW

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nazwisko i imię Rupińska Romana Bogut Małgorzata Szulik Sławomir Majkowska Wiesława Chmura Marek Sulich Katarzyna Witek Sylwia Topór Krzysztof Wiącek Renata

Teren poboru podatków - sołectwo Sołectwo Bystrze Sołectwo Gnojewo Sołectwo Kończewice Sołectwo Mątowy Małe Sołectwo Mątowy Wielkie Sołectwo Miłoradz Sołectwo Pogorzała Wieś Sołectwo Stara Kościenica Sołectwo Stara Wisła

Wysokość wynagrodzenia 3% 11% 3% 3,5% 3% 3% 3,5% 3% 3%

Id: QQXEX-QTEWL-ODAIN-CJNQX-RWVQD. Podpisany

Strona 1 z 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2114

  uchwała nr L/487/10 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1614

  uchwała nr VII.67.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.458

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2620

  uchwała nr XV/168/11 Rady Gminy Solina z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.706

  uchwała nr XXVIII/291/09 Rady Gminy Solina z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów

porady prawne online

Porady prawne

 • Postępowanie układowe a zobowiazania spółki

  Czy spółka z o.o. występując do sądu w sprawie postępowania układowego jest zwolniona z płacenia bieżących podatków i składek zus oraz bieżących zobowiązań (...)

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Sprzedaż wierzytelności z tytułu podatków

  Gmina zamierza sprzedać wierzytelności z tytułu podatków. Jaka ustawa reguluje te zagadnienia? Jak wygląda procedura?

 • Obowiązki wydzierżawiającego

  Administrator wydzierżawionych gruntów zażądał przedstawienia danych o niezaleganiu składek ZUS i podatków, przewidywanych obrotów i zysków, informacji o tytułach (...)

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.54.1228

  uchwała nr III/30/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna mającej siedzibę w Wąglikowicach

 • DZ. URZ. 2011.54.1227

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1226

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1225

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

 • DZ. URZ. 2011.54.1224

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/291/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.