Logowanie

DZ. URZ. 2011.54.1230

Tytuł:

uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Rzeczenica oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1230
Hasła:wierzytelności powiatowych lub gminnych jednostek organizacyjnych

UCHWAŁA NR VI/26/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Rzeczenica oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami, oraz art. 59 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), Rada Gminy Rzeczenica uchwala co następuje: § 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu zapłaty wierzytelności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzeczenica lub jej jednostkom organizacyjnym. 2. Przez wierzytelności pieniężne, rozumie się należności wymagalne ( zaległe ), przysługujące z danego tytułu od jednego dłużnika będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zwanej dalej ?? dłużnikiem? , obejmujące należność główną i należności uboczne ( np. odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego ), ustalone na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, zwanej dalej ? należnościami?. 3. Przez jednostki organizacyjne Gminy Rzeczenica rozumie się jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury. 4. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, niezależnie od zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności określonych niniejszą uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity z 2007r. Nr 59, poz.404 z pożn. zmianami ). § 2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należność pieniężna przypadająca Gminie Rzeczenica lub jej jednostce organizacyjnej, może zostać w całości lub części umorzona, rozłożona na raty lub odroczona. § 3. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli: 1) na skutek rozwiązania, likwidacji lub upadłości dłużnik będący przedsiębiorcą został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych i jego majątek nie wystarcza na pokrycie ciążących na nim wierzytelności, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 2) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, 3) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza kwoty pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego, 4) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom, a w szczególności egzystencji dłużnika, będącego osobą fizyczną, 5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesem, a w szczególności egzystencji dłużnika, będącego osobą fizyczną, 6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucja tej należności lub należność okazałaby się nieściągalna albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 7) należność jest mniejsza lub równa wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 8) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.

Id: ZQTEH-BPFDX-GZOOS-TXUWX-HOVSF. Podpisany Strona 1

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić na wniosek dłużnika jeżeli podstawy potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdują się w posiadaniu uprawnionego organu. 3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku, poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności może skutkować odstąpieniem od umorzenia. 5. W przypadkach określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, uprawnione organy mogą z urzędu postanowić o umorzeniu należności pieniężnych. § 4. 1. Na wniosek dłużnika, można odroczyć terminy zapłaty całości lub części należności, a także rozłożyć na raty płatności całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym względy społeczne, gospodarcze, a w szczególności udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, a interes Gminy Rzeczenica nie stoi temu na przeszkodzie. 2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia doręczenia decyzji lub podpisania ugody, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu zapłaty określonego w ugodzie lub decyzji. 3. Jeżeli dłużnik: 1) nie spłaci należności w odroczonym terminie-należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od pierwotnego dnia wymagalności, 2) nie spłaci którejkolwiek z rat-niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwszego dnia wymagalności. 4. W przypadku należności zawierających podatek VAT , warunkiem odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia należności na raty jest uprzednie uregulowanie przez dłużnika całego podatku VAT. § 5. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych uprawniony jest Wójt Gminy Rzeczenica z zastrzeżeniem ust.2. 2. Umorzenie należności w kwocie przekraczającej pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Gminy Rzeczenica, właściwej do spraw budżetu. 3. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Rzeczenica, o których mowa w § 1 ust.3 uchwały, uprawnieni są kierownicy tych jednostek , ale z ograniczeniem do należności, których wysokość nie przekracza dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego. § 6. 1. Udzielanie ulg w spłacie należności następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, z zastrzeżeniem ust.2. 2. Postępowania wyjaśniającego nie przeprowadza się w przypadku umorzenia należności, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 7. § 7. 1. Umorzenie należności pieniężnych o charakterze jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego. 2. Udzielenie innych ulg następuje w formie ugody. 3. Wójt przedstawia Radzie Gminy Rzeczenica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Rzeczenica, roczną informację, obejmującą wykaz dłużników, którym udzielono ulg w spłacie należności z danego tytułu wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości udzielonej ulgi oraz podstawę jej udzielenia. § 8. Uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Nr XXXIX/220/06 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 03 marca 2006r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rzeczenica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.

Id: ZQTEH-BPFDX-GZOOS-TXUWX-HOVSF. Podpisany Strona 2

cywilnoprawnym

następuje

na

podstawie

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: ZQTEH-BPFDX-GZOOS-TXUWX-HOVSF. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/19/2010 Rady Gminy Paszowice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Paszowice z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.767

  uchwała Nr IV/46/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/26/2011/ z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Świdwin oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2117

  uchwała nr XLVIII/242/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.2186

  uchwała nr XLVIII/266/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2668

  uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Gminy Jarocin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.54.1229

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków.

 • DZ. URZ. 2011.54.1228

  uchwała nr III/30/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna mającej siedzibę w Wąglikowicach

 • DZ. URZ. 2011.54.1227

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1226

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1225

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.