Logowanie

DZ. URZ. 2011.54.1231

Tytuł:

uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1231
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica. Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, ze zmianami: Dz.U.2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje : § 1. 1. Nowo utworzonej ulicy (drodze) położonej równolegle do ulicy Słonecznej, stanowiącej w części działkę nr 1733/7 o pow. 0,23 ha,(KW nr 13677), obręb: nr 0008-Rzeczenica nadaje się nazwę : ? ulica Pogodna ?. 2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1 oznaczone są kolorem zielonym na mapie, stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: TFRWA-WTHRT-NJULY-XWUCT-JONJE. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 r. Przebieg i granice utworzonej ulicy m. Rzeczenica

Id: TFRWA-WTHRT-NJULY-XWUCT-JONJE. Podpisany

Strona 1

Id: TFRWA-WTHRT-NJULY-XWUCT-JONJE. Podpisany

Strona 2

Id: TFRWA-WTHRT-NJULY-XWUCT-JONJE. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.54.1230

  uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Rzeczenica oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2011.54.1229

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków.

 • DZ. URZ. 2011.54.1228

  uchwała nr III/30/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna mającej siedzibę w Wąglikowicach

 • DZ. URZ. 2011.54.1227

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1226

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.