Logowanie

DZ. URZ. 2011.543.5736

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/416/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-24
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 543 pozycja: 5736
Hasła:Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi

UCHWAŁA NR XXXIX/416/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na podstawie art. 8b, 8c, art. 31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje. § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/229/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Bogusława Serwicka

Id: CPGKB-ZCYIL-DLNCD-UWAPW-LTJFZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2039

  uchwała nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2040

  uchwała nr XVIII/198/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania organu administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.2629

  uchwała nr XIII/158/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

 • DZ. URZ. 2012.2625

  uchwała nr XIII/154/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.543.5735

  uchwała nr 82/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.543.5734

  uchwała nr 69/XI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu

 • DZ. URZ. 2011.543.5733

  uchwała nr X/95/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, użyczenia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Św. Anny w Miechowie

 • DZ. URZ. 2011.543.5732

  uchwała nr IX/85/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego

 • DZ. URZ. 2011.543.5731

  uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.