Logowanie

DZ. URZ. 2011.557.5915

Tytuł:

uchwała nr XI/ 77 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 557 pozycja: 5915
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XI/ 77 /2011 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia  29 grudnia 2010 r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591:  z późn.  zm.),  art.  211,  art.  212,  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),  RADA GMINY BRZEŹNICA  uchwala, co następuje:  § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na kwotę 776 zł w tym:  1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 776 zł  ­ jak poniżej:   

l.p.  1.  Dział  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  w tym:  dochody bieżące  w tym:  ­ wpływy z różnych dochodów  Źródło dochodów  Zmniejszenia  ­  Zwiększenia  776  776  776 

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na łączną kwotę 776 zł w tym:  ­ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 776 zł  ­ jak poniżej:   

l.p.  1.  Dział  801  80103  Rozdz  Nazwa ? rodzaj wydatku  OŚWIATA I WYCHOWANIE  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  a/ wydatki bieżące  w tym:  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  w tym:  (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  Zmniejszenia  ­  Zwiększenia  776  776  776  776  776 

§ 3. W § 4, ustęp 2 Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 Nr III/15/2010 Rady Gminy Brzeźnica  z dnia 29 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie w treści:  ?Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 w wysokości  1 800 000 zł na:  a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 277 428 zł  b) spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1 522 572 zł?. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 

Id: VTTOX­KVDGF­JHVUH­WWFEQ­HCTVP. Podpisany

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego 

Id: VTTOX­KVDGF­JHVUH­WWFEQ­HCTVP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

 • DZ. URZ. 2011.523.5280

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4303

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r

 • DZ. URZ. 2011.385.3388

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 czerwca 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011- Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku

 • DZ. URZ. 2012.1311

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.557.5914

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.557.5913

  uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.557.5912

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.557.5911

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.557.5910

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.