Logowanie

DZ. URZ. 2011.567.6203

Tytuł:

uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 567 pozycja: 6203
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XIII/105/11 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591  z późn.  zm.),  art.211  ust.  2 i  art.212  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  z 2009r. Nr 157, poz. 1240). R a d a G m i n y u c h w a l a, co następuje:  § 1. W  Uchwale  Budżetowej  na  2011  rok  Gminy  Ochotnica  Dolna  Nr  V/21/11  z dnia  8 lutego  2011r.  wprowadza się następujące zmiany:  1. W § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł.  2) nowych  kredytów  i pożyczek  zaciąganych  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  do  kwoty  1.709.448,00 zł.  3) pożyczek  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowanych  ze  środków  pochodzących  z budżetu  Unii  Europejskiej do kwoty 1.692.367 zł.  2. Wymieniony  w §  6 załącznik  Nr  1:  "  Planowane  kwoty  dotacji  udzielanych  z budżetu  Gminy  Ochotnica  Dolna w roku 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych",  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  opublikowaniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.   

Przewodniczący Rady  Stanisław Urbaniak

Id: RUFSB­UWYJR­PIEWT­PROJU­QRXXC. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XIII/105/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2011 dla jednostek sektora  finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)  1. Dotacje celowe  w tym:  Dz.  Rozdz.  Treść  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  80104  Przedszkola  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  85406  Poradnie psychologiczno­pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  2. Dotacje podmiotowe  w tym:  Dz.  Rozdz.  Treść  921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej  Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej  92116  Biblioteki  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej  DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)  1. Dotacje celowe  w tym:  Dz.  Rozdz.  Treść  754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  75412  Ochotnicze straże pożarne  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do  realizacji stowarzyszeniom  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  80113  Dowożenie uczniów do szkół  Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie  art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn.  "Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do  placówek oświatowych")  803  SZKOLNICTWO WYŻSZE  80395  Pozostała działalność  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów  publicznych  851  OCHRONA ZDROWIA  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie  art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  854 000  43 000 

7 000  7 000  7 000  36 000  36 000  36 000  811 000 

811 000  691 000  165 521  251 796  273 683  120 000  120 000  623 960  82 464 

32 464  32 464  32 464  20 000  20 000 

20 000 

10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000 

Id: RUFSB­UWYJR­PIEWT­PROJU­QRXXC. Podpisany

Strona 1

852  85201 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn.  "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych  alkoholizmem")  POMOC SPOŁECZNA  Placówki opiekuńczo­wychowawcze  Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie  art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn.  "Prowadzenie świetlic środowiskowych") 

10 000  10 000  10 000  541 496 

2. Dotacje podmiotowe  w tym:  Dz.  Rozdz.  801  80101 

Treść  OŚWIATA I WYCHOWANIE  Szkoły podstawowe  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY 

541 496  541 496  541 496  1 477 960 

 

Przewodniczący Rady  Stanisław Urbaniak

Id: RUFSB­UWYJR­PIEWT­PROJU­QRXXC. Podpisany

Strona 2




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.290.2386

  uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.68.542

  uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.435.4113

  uchwała nr V/54/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.435.4115

  uchwała nr VI/64/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.567.6202

  uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.567.6201

  uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. 2011.567.6200

  uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.567.6199

  uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Targ

 • DZ. URZ. 2011.567.6198

  uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.