Logowanie

DZ. URZ. 2011.58.1323

Tytuł:

aneks nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 1323
Hasła:transport

ANEKS NR 13 GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 22 grudnia 2010 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zawarty pomiędzy: Miastem Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, reprezentowanym przez: Macieja Lisickiego ? Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, reprezentowaną przez: Janusza Wróbla ? Burmistrza Pruszcza Gdańskiego § 1. Do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. zmienionego następującymi aneksami: aneks nr 1 z dnia 9 lipca 2004 r., aneks nr 2 z dnia 15 listopada 2004 r., aneks nr 3 z dnia 22 grudnia 2004 r., aneks nr 4 z dnia 22 grudnia 2005 r., aneks nr 5 z dnia 30 grudnia 2005 r., aneks nr 6 z dnia 1 września 2006 r., aneks nr 7 z dnia 1 marca 2007 r., aneks nr 8 z dnia 21 lutego 2008 r., aneks nr 9 z dnia 1 lipca 2008 r., aneks nr 10 z dnia 2 grudnia 2008 r., aneks nr 11 z dnia 02 września 2009 r., aneks nr 12 z dnia 4 maja 2010 r., wprowadza się następujące zmiany: Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do Porozumienia Międzygminnego dla linii 209 zastępuje się załącznikami nr 1, 2, 3, 4 dla linii 200 do niniejszego Aneksu. § 2. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 22 grudnia 2010 r.

Miasto Gdańsk: Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska: Maciej Lisicki Gmina Miejska Pruszcz Gdański: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego: Janusz Wróbel

Id: TVAOM-RTBCV-CXTHE-TVPLU-FZQQN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik nr 1 Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Załącznik nr 2 Załącznik Nr 3 do Aneksu Nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf Załącznik nr 3 Załącznik Nr 4 do Aneksu Nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010 r. Zalacznik4.pdf Załącznik nr 4

Id: TVAOM-RTBCV-CXTHE-TVPLU-FZQQN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.103.2088

  aneks nr 14 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 17 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2012.2046

  uchwała nr XXVII/534/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego.

 • DZ. URZ. 2010.125.2407

  aneks nr 12 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 4 maja 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.58.1322

  informacja nr WCC/943/1424/W/OGD/2011/BB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 maja 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.58.1321

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.58.1320

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.58.1319

  informacja nr 1873 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego

 • DZ. URZ. 2011.58.1318

  zarządzenie nr 1376/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.