Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6749

Tytuł:

uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Koszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6749
Hasła:Komunikacja

UCHWAŁA NR VII/77/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad  korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków  komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.15 ust.2, art. 16  ust.1, 16 ust.4 ­7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr  5, poz. 13) uchwala się, co następuje:  § 1.  W  uchwale  Rady  Gminy  Koszyce  Nr  III  /  35  /  2011  z dnia  31  marca  2011  w sprawie  określenia  zasad  korzystania  z przystanków  i ustalenia  wysokości  stawek  opłat  za  korzystanie  z przystanków  komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce wprowadza się następujące zmiany :  w § 3 dodaje się pkt. 1a) o brzmieniu:  1a)  Z opłat  za  korzystanie  z przystanków  komunikacyjnych  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Koszyce  zwolnieni są przewoźnicy wykonujący połączenia dalekobieżne których trasa przebiega przez teren Gminy  Koszyce.  § 2.  Pozostałe zapisy w uchwale pozostają bez zmian.  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2011 r. 

Id: HOYCZ­LINXX­FPLCW­HLLWR­RDVFS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w uchwałach w sprawie statutów sołectw w Gminie Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • DZ. URZ. 2010.336.3644

  uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/28/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie oraz w uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie i w uchwale Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie

 • DZ. URZ. 2011.302.2485

  uchwała nr VII/69/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Symbol PKWiU

  Wykonałem remont dachu w bloku mieszkalnym. Zastosowałem stawkę VAT 8%, symbol PKWiU PKOB 112. Otrzymałem informację, że nie stosuje się już symboli PKWiU, tylko należy (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6748

  uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2011.586.6747

  uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

 • DZ. URZ. 2011.586.6746

  uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. 2011.586.6745

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. 2011.586.6744

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.