Logowanie

DZ. URZ. 2011.588.6861

Tytuł:

uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Stryszawa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 588 pozycja: 6861
Hasła:Opłaty za wodę

UCHWAŁA NR XII/90/11 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa­Kotliki, Stryszawa­Siwcówka,  Stryszawa­Stachówka i Targoszów­Kuków ­Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu  Gminy Stryszawa  Na  podstawie  art.  7 ust.  1 pkt  3 oraz  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  08  marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (j.t.  z 2006  r.  Dz.  U.  Nr  123,  poz.  858  z późn. zm.) RADA GMINY STRYSZAWA uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się opłatę za pobór wody za 1 m3 w wysokości 3,20 zł. brutto.  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.  § 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/335/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  określenia  opłat  za  pobór  wody  z wodociągów  Stryszawa  ­Kotliki,  Stryszawa  Siwcówka,  Stryszawa­Stachówka  i Targoszów­Kuków ­Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa.  § 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego  i wchodzi  w życie  od dnia 01 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Józef Pochopień

Id: MFRFG­EVKKW­XUMIE­HNVOC­EUPYS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.648.5364

  uchwała nr XLII/335/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków-Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2012.1621

  uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.28.187

  uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Stryszawa w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa.

 • DZ. URZ. 2011.333.2774

  uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 • DZ. URZ. 2010.288.1934

  uchwała nr XXXVII/274/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

porady prawne online

Porady prawne

 • Brak bieżącej wody w mieszkaniu

  Czy lokator dokonujący regularnie opłat za bieżącą wodę i ścieki kanalizacyjne po pisemnym poinformowaniu zarządcę - Urząd Komunalny o braku bieżącej wody (awarii), (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Kara za nielegalny pobór energii

  Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

 • Ocena higieniczna a budowa wodociągu

  Na zlecenie urzędu gminy przeprowadzamy prace remontowe w stacji uzdatniania wody, która zasila wodociąg wiejski. W przypadku materiałów zamontowanych takich jak armatura, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.588.6860

  uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ropa .

 • DZ. URZ. 2011.588.6859

  uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie Gminy Ropa.

 • DZ. URZ. 2011.588.6858

  uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2011.588.6857

  uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.588.6856

  uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.