Logowanie

DZ. URZ. 2011.592.6963

Tytuł:

uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miasta Chełmek z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miasta Chełmek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 592 pozycja: 6963
Hasła:Opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XIII/99/2011 RADY MIASTA CHEŁMEK z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) - Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych : 1) jeżeli na terenie nieruchomości odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ? bezpłatnie za wysegregowane odpady papieru i tektury, szkła (bezbarwnego i kolorowego), tworzyw sztucznych i metalu wchodzącego w skład odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i 105,00 zł netto za jeden m3 pozostałości z segregowania odpadów komunalnych, które właściciel nieruchomości gromadzi w urządzeniach do zbierania odpadów. 2) jeżeli na terenie nieruchomości odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 105,00 zł netto za jeden m3 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które właściciel nieruchomości gromadzi w urządzeniach do zbierania odpadów. 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 25,00 zł netto za jeden m3 nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych oraz od pozostałych wytwórców. § 2. Opłaty za usługi, o których mowa w §1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) urządzeń, w których zbieranie i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe. § 3. Do stawek wymienionych w §1 należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chełmku nr XXIII/183/2008 z dnia 02.10.2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. § 6. Uchwała podlega opublikowaniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka

Id: INBMI-FLLBB-WMDON-DUUIC-DNZFX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.581.6537

  uchwała nr XV/263/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.155

  uchwała nr XXX/753/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2011.115.887

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecystości ciekłych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.592.6962

  uchwała nr XIII/125/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/418/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.592.6961

  uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.592.6960

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Radę Gminy obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2011.592.6959

  uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2011r

 • DZ. URZ. 2011.592.6958

  uchwała nr 0049/XXXIX/316/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.