Logowanie

DZ. URZ. 2011.592.6965

Tytuł:

uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Chełmku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 592 pozycja: 6965
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XIII/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 218 pkt 6, lit. ?b? ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 333, poz. 2763) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 po pkt 10) dodaje się pkt 10a) w brzmieniu: ?10a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),?, 2) w § 6 uchyla się pkt 12, 3) § 12 otrzymuje brzmienie: ?Struktury organizacyjne Ośrodka i ich szczegółowy zakres działania określa Regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Chełmka.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka

Id: WRJJS-BDETR-PMXOC-YYHMM-SDMLT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.353.2430

  uchwała nr XLVI/323/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek i upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

 • DZ. URZ. 2011.592.6964

  uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.86.657

  uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku

 • DZ. URZ. 2010.464.3469

  uchwała nr XLVII/348/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczącej zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Samodzielneg Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/206/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.592.6964

  uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.592.6963

  uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miasta Chełmek z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.592.6962

  uchwała nr XIII/125/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/418/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.592.6961

  uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.592.6960

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Radę Gminy obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.