Logowanie

DZ. URZ. 2011.592.6967

Tytuł:

uchwała nr 105/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Łącko
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 592 pozycja: 6967
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR 105/XIII/2011 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku  Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.  Z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. )  Rada Gminy w Łącku uchwala co następuje:  § 1.  W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku uchwalonym uchwałą Nr 17/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 29  kwietnia  2005r.,  zmienionym  Uchwałą  Nr  60/2008  Rady  Gminy  w Łącku  z dnia  17  października  2008r.  w sprawie  zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku wprowadza się następujące zmiany?  1) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  ?1. Ośrodek działa na podstawie :  1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. Z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm..)  2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.)  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )  4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ).  5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )  6)  ustawy  z dnia  7 września  2007r.  o pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  (  t.j.  Dz.U  z 2009r.  Nr  1,  poz.7  z późn.zm.)  7)  ustawy  z dnia  29  lipca  2005r.  o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie  (  Dz.U.  z 2005r.  Nr  180,  poz.  1493  z poźn.  zm. )  8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 Nr 149, poz. 887 )  9) niniejszego Statutu  10) innych obowiązujących przepisów prawa.?  2) W § 4 dodaje się ust. 7 i 8, który otrzymuje brzmienie:  ?7. Prowadzenie mieszkań chronionych.  8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.?  3) W § 5 ust. 1 i 6 otrzymują brzmienie:  ?1. Strukturę Ośrodka tworzą:  1) Kierownik Ośrodka,  2) Główny księgowy,  3) Stanowiska pracy socjalnej,  4) Stanowisko ds. świadczeń,  5) Stanowisko obsługi finansowo­księgowej,  6) Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, 

Id: XXAJL­NBGJN­IECBI­GFFQB­BAAXJ. Podpisany Strona 1

7) Stanowisko ds. zamówień publicznych i kadr,  8) Stanowiska opiekunek.  ?6.Szczegółową  organizację  i tryb  pracy  Ośrodka  określa  Kierownik  Ośrodka  w regulaminie  organizacyjnym,  zatwierdzonym przez Wójta Gminy.?  § 2.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.  § 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Zdzisław Warzecha

Id: XXAJL­NBGJN­IECBI­GFFQB­BAAXJ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.608.7190

  uchwała nr 104/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2008 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2008r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3955

  uchwała nr IX/90/2012 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 • DZ. URZ. 2010.378.2605

  uchwała nr 64/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Łącko na okregi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.157.979

  uchwała nr 23/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2012.947

  uchwała nr 8/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr 30/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjącia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.592.6966

  uchwała nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.592.6965

  uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

 • DZ. URZ. 2011.592.6964

  uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.592.6963

  uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miasta Chełmek z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.592.6962

  uchwała nr XIII/125/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/418/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.