Logowanie

DZ. URZ. 2011.610.7236

Tytuł:

uchwała nr XXI/130/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r dotyczącej określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? w latach 2006-2013 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-29
Organ wydający:Rada Gminy Gdów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 610 pozycja: 7236
Hasła:Opieka społeczna

UCHWAŁA NR XXI/130/2011 RADY GMINY GDÓW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r dotyczącej określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? w latach 2006-2013 r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 1 ust. 2, art. 5 ust.1, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?( Dz. U. Nr 25, poz. 186), Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? w latach 2006-2013 r, § 3 i § 4 otrzymują odpowiednio brzmienie: 1) ?§ 3 Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w §1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej?. 2) ?§ 4 ust.1 W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, przyznana pomoc w formie posiłku, może odbywać się na zasadzie zwrotu wydatków przez osobę lub rodzinę w całości. ust. 2 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych, może odstąpić od żądania zwrotu kosztów dożywiania w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności z powodów wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej lub kiedy żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki pomocy? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Ciężarek

Id: ZVJOW-THKTS-HFFVE-KYRTA-LHQAC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.40.274

  uchwała nr LXV/ 376/ 2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? w latach 2006-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XX/120/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3877

  uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292)

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

  Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? (...)

 • Pożar a obowiązki wynajmującego

  W wyniku pożaru rodzina utraciła możliwość zamieszkiwania w swoim mieszkaniu. Budynek, w którym znajdowało się spalone mieszkanie należał do Gminy, a był dzierżawiony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.610.7235

  uchwała nr XXI/131/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /117/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.610.7234

  uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.610.7233

  uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borzęcin dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.610.7232

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. 2011.610.7231

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.