Logowanie

DZ. URZ. 2011.610.7239

Tytuł:

uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-29
Organ wydający:Rada Gminy Kościelisko
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 610 pozycja: 7239
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XI/96/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz Statutu Gminy Kościelisko przyjętego uchwalą Nr XXVIII/ 201/ 09 RADA GMINY KOŚCIELISKO uchwala, co następuje: § 1. Do uchwały nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27.05.2009r. w sprawie statutów sołectw (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 442 poz. 3245) wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1, zawierającym Statut Sołectwa Kościelisko; a) w § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: - ? 3) Rada Sołecka składająca się z 5 członków?, b) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: - ? 1. Wybory są ważne niezależnie od ilości osób uprawnionych , biorących udział w głosowaniu.? , 2) W załączniku nr 2 , zawierającym Statut Sołectwa Witów w § 25 ust.1 otrzymuje brzmienie: - ? 1. Wybory są ważne niezależnie od ilości osób uprawnionych , biorących udział w głosowaniu.? 3) W załączniku nr ,3 zawierającym Statut Sołectwa Dzianisz w § 25 ust.1 otrzymuje brzmienie: - ? 1. Wybory są ważne niezależnie od ilości osób uprawnionych , biorących udział w głosowaniu.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Id: HAZMG-TXKZJ-OFAMQ-PMZVQ-RWLBS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.547.4125

  uchwala nr XL/256/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2011.588.6826

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.

 • DZ. URZ. 2011.588.6829

  uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zspołu Szkół w Dzianiszu

 • DZ. URZ. 2011.82.620

  uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.588.6828

  uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.610.7238

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 • DZ. URZ. 2011.610.7237

  uchwała nr XXI/127/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.610.7236

  uchwała nr XXI/130/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r dotyczącej określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc Państwa w zakresie dożywiania? w latach 2006-2013 r

 • DZ. URZ. 2011.610.7235

  uchwała nr XXI/131/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /117/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.610.7234

  uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Borzęcin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.