Logowanie

DZ. URZ. 2011.63.482

Tytuł:

uchwała nr 14/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek oplaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-11
Organ wydający:Rada Miasta Gorlice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 63 pozycja: 482
Hasła:Opłaty targowe

UCHWAŁA NR 14/IV/2010 RADY MIASTA GORLICE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek oplaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Gorlice uchwala, co nastęuje: § 1. W uchwale Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Inkasentem opłaty targowej jest Urząd Miejski w Gorlicach." 2) skreśla się § 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał

Id: DARCA-OOYOF-BJPWE-JGXFG-SDAZR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.719.6169

  uchwała nr 528/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

 • DZ. URZ. 2010.719.6168

  uchwała nr 527/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

 • DZ. URZ. 2011.219.1784

  uchwała nr 23/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 516/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.268.2175

  uchwała nr 58/VII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. 2011.369.3165

  uchwała nr 112/X/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

  Jakie akty prawne regulują obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny na uczelni?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.63.481

  uchwała nr 10/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

 • DZ. URZ. 2011.63.480

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorlice

 • DZ. URZ. 2011.63.479

  uchwała nr 499/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2011.63.478

  uchwała nr 498/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 • DZ. URZ. 2011.63.477

  uchwała nr 497/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.