Logowanie

DZ. URZ. 2011.77.1632

Tytuł:

porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania środków finasowych na zadanie inwestycyjne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-28
Organ wydający:Wójt Gminy Przechlewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1632
Hasła:

POROZUMIENIE NR 2/2011 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 kwietnia 2011 r. Zawarte w dniu 26 kwietnia 2011 roku pomiędzy: Gminą Przechlewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Żmuda Trzebiatowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ? Elżbiety Pluto Prądzyńskiej zwaną dalej ?Przekazującym? a Zarządem Powiatu w imieniu którego działają : 1.Aleksander Gappa ? Przewodniczący Zarządu 2.Marian Pastucha ? Wicestarosta, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- z upoważnienia Zarządu Jolanta Machnio o następującej treści: § 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie środków finansowych przez ?Przekazującego? na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ?Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510, 2509 - miejsc. Nowa Wieś ? w kwocie 155.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych )? § 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ?Przekazujący? przekaże na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Człuchowie Bank Spółdzielczy Człuchów numer rachunku : 69 9326 0006 0012 1675 2000 0010 najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 roku. § 3. Przekazane środki finansowe wydatkowane będą przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie na cel określony w § 1 niniejszego porozumienia. § 4. 1) Rozliczenie finansowe nastąpi poprzez przedłożenie: a) kserokopii faktur (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) b) kserokopii przelewu (potwierdzonego za zgodność z oryginałem) 2) Na odwrocie faktury proszę o dokonanie adnotacji o treści ?sfinansowano ze środków Gminy Przechlewo w wysokości .....................? 3) Do rozliczenia proszę dołączyć oświadczenie o treści ; ?Oświadczam ,że wykorzystanie środków finansowych wykazanych w sporządzonym rozliczeniu , nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne z stanem faktycznym ? 4) Termin wykorzystania i rozliczenia dotacji określa się do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Id: EYTJW-FPWBG-OUEWZ-TRJPH-ZCYHA. Podpisany Strona 1

§ 5. Kwota niewykorzystana przez Starostwo Powiatowe lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy Przechlewo BS Człuchów o/Przechlewo Nr 31 9326 0006 0060 0109 2000 0010 § 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedno w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski z up. Kontrasygnata Skarbnika Gminy środki finansowe mieszczą się w budżecie gminy na rok 2011 Skarbnik Gminy Elżbieta Pluto Prądzyńska

Przewodniczący Zarządu mgr inż. Aleksander Gappa

Wicestarosta Marian Pastucha z up. Naczelnik Wydziału Finansowego Planowania Gospodarczego i Analiz

mgr Jolanta Machnio

Id: EYTJW-FPWBG-OUEWZ-TRJPH-ZCYHA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.172.1557

  uchwała nr XLIII/332/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2218

  uchwała nr XVII/63/2011 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 września 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska.

 • DZ. URZ. 2010.185.1740

  uchwała nr XLIV /339/ 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.13.82

  uchwała nr XI/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.78.1251

  uchwała nr XXXV/266/09 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

  Czy rezygnując z ubezpieczenia emerytalnego w II filarze zgromadzone składki zostaną wypłacone ubezpieczonemu.?

 • Wzajemne rozliczenia stron umowy dzierżawy

  W treści umowy dzierżawy zawarto obowiązek rozliczenia inwestycji poniesionych przez dzierżawcę po wygaśnięciu umowy. Jeżeli umowa wygasła a dzierżawca nie chce (...)

 • Sposoby przekania nieruchomości

  Mam pytanie czy mogę w inny sposób przekazać dom oprócz sprzedaży? Chciałabym go komuś przekazać bez pobierania środków pieniężnych?

 • Inwestycje bez sprzedaży a zwrot VAT

  Spółka z o.o., istniejąca od 2004 r., od ponad roku nie ma sprzedaży (przychodów). Od czasu do czasu prowadzi treningi dla klientów (na fakturze sprzedaży treningu (...)

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.77.1631

  uchwała nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

 • DZ. URZ. 2011.77.1630

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2010 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.77.1629

  uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo.

 • DZ. URZ. 2011.77.1628

  uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Sztutowo

 • DZ. URZ. 2011.77.1627

  uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/1 w Mrzezinie gmina Puck.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.