Logowanie

DZ. URZ. 2011.77.1634

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-28
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1634
Hasła:inne

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.1) ) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do powszechnej wiadomości co następuje: Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim stwierdziła: - w okręgu wyborczym nr 1 wygaśnięcie mandatu radnego Jacka Wojciecha MICHALSKIEGO z listy nr 4 ? KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP oraz postanowiła o wstąpieniu na jego miejsce Edmunda ŁABIENIEC kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa do nabycia mandatu. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku Irma Kul

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

Id: VNPPL-YUVPT-FVJCN-ZWHJO-AJGXE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.4.115

  uchwała nr 374/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.41.716

  uchwała nr XXXI/276/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół i placówek, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4490

  uchwała nr XXI/236/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.5747

  uchwała nr XII/132/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2011r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy.

 • DZ. URZ. 2010.39.697

  aneks nr 2/2010 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15.04.2008 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nowodworskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.77.1633

  uchwała nr 141/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2011/2012 w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • DZ. URZ. 2011.77.1632

  porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania środków finasowych na zadanie inwestycyjne

 • DZ. URZ. 2011.77.1631

  uchwała nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

 • DZ. URZ. 2011.77.1630

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2010 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.77.1629

  uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.