Logowanie

DZ. URZ. 2011.77.1635

Tytuł:

wyrok nr II SA/Gd 1/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego CHP-1

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-28
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1635
Hasła:wyroki

WYROK NR II SA/GD 1/10 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego CHP-1 Sygn. akt II SA/Gd 1/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2010 r. Wojewódzki w składzie następującym: Sąd Administracyjny w Gdańsku

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska, Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi Józefa Tempskiego, Adama Tempskiego, Zofii Tempskiej na uchwałę Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 18 marca 2009 r., nr XXXI/321/2009 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-1 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 65 KDX 2. określa, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie pierwszym nie może być wykonana, 3. zasądza od Rady Miejskiej we Władysławowie solidarnie na rzecz Józefa Tempskiego, Adama Tempskiego, Zofii Tempskiej kwotę 591,00 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Id: CJFMZ-PYGHU-QTNDZ-SLVHK-OZAZI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. 2012.67

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.77.1637

  wyrok nr II SA/Gd 813/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.112.2333

  wyrok nr II SA/Gd 494/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.77.1634

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.77.1633

  uchwała nr 141/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2011/2012 w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • DZ. URZ. 2011.77.1632

  porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania środków finasowych na zadanie inwestycyjne

 • DZ. URZ. 2011.77.1631

  uchwała nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

 • DZ. URZ. 2011.77.1630

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2010 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.