Logowanie

DZ. URZ. 2011.80.1702

Tytuł:

uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-04
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 80 pozycja: 1702
Hasła:czynsze

UCHWAŁA NR VII/46/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych Na podstawie art.40 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: § 1. Ustala się minimalne stawki czynszu oraz najmu za dzierżawę gruntów komunalnych, oraz najem lokali użytkowych, wg celów, na jakie zostają wydzierżawione, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Stawki czynszu najmu i dzierżawy ustalone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do umów dzierżaw zawieranych po jej wejściu w życie. § 3. Stawki czynszu dzierżawnego i czynszu najmu określone w uchwale nie uwzględniają należnego podatku VAT. § 4. W przypadku przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów i najmu lokali użytkowych, stawki czynszu określone niniejszą uchwałą stanowią najniższe stawki wyjściowe do przetargu. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: ROYBM-IVFON-TASPI-CDQZM-PFTCD. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 kwietnia 2011 r. I. Grunty zajęte pod elektrownie wiatrowe 50,00 zł/m2 w stosunku rocznym. II. Grunty zajęte na cele ustawienia reklam, tablic informacyjnych, kierunkowych ? 5,0 zł/m2 w stosunku miesięcznym. III. Grunty wykorzystane na cele przesyłu energii elektrycznej, telekomunikacji, gazu ziemnego, wodociągu i kanalizacji ? na drogach nie zaliczonych do dróg gminnych, nieruchomościach, gruntach gminnych i nad nimi. Opłaty naliczane będą po oddaniu infrastruktury do użytku powstałych w okresie obowiązywania niniejszej uchwały: 1. Dla linii energetycznej kablowej lub napowietrznej do 15 kV, gazociągu niskiego napięcia, wszystkich rodzajów linii telekomunikacyjnych oraz rurociągów o średnicy do 200 mm za mb ? 1,00 zł w stosunku rocznym. 2. Linie energetyczne kablowe i napowietrzne pow. 15 kV, gazociąg średniego i wysokiego ciśnienia 3,00 zł za 1 mb w stosunku rocznym. 3. Usytuowanie rurociągów o średnicy pow. 200 mm ? 1,50 zł za 1 m2 ? rocznie. 4. Dopłata do stawki czynszu za naziemne urządzenia małogabarytowe dla Telekomunikacji ( nie podlegają opłacie słupki, lokalizujące sieć kablową) i za naziemne małogabarytowe budowle np. przepompownie dla gruntu zajętego pod wodociągi i kanalizację 30 zł za 1 m 2 w stosunku rocznym. 5. Dopłata do stawki czynszu za słupy i inne małogabarytowe urządzenia naziemnie dla energetyki i gazownictwa 50 zł za 1 m 2 w stosunku rocznym. IV. Opłaty na czas budowy, za każdy dzień zajęcia gruntu komunalnego podczas budowy do czasu oddania infrastruktury do użytkowania ? 10.00 zł za m kw. V. Grunty dzierżawione na: 1. Cele rekreacyjno ? wypoczynkowe w wysokości 1,00zł / m 2 w stosunku miesięcznym. 2. Ogródki działkowe za 0,10 zł/ m 2 w stosunku rocznym. 3. Na poszerzenie istniejącego siedliska za 1 m 2 - 1,00 zł w stosunku rocznym. 4. Na poszerzenie siedliska, istniejącego gospodarstwa rolnego za 1 m 2 - 0,45 zł w stosunku rocznym (dotyczy rolników mających siedlisko na terenie Gminy Rzeczenica , posiadających gospodarstwa rolne powyżej 5 ha użytków rolnych). 5. Na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: a) powierzchnia do 25 m 2 - 120 zł w stosunku miesięcznym b) za każdy dodatkowy m 2 - 0,20 zł w stosunku miesięcznym. 6. Grunty zajęte pod garaże w wysokości 1,00 zł / m 2 w stosunku miesięcznym. VI. Lokale dzierżawione na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3,50 zł / 1 m 2 w stosunku miesięcznym. VII. Lokale dzierżawione na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3,50 zł / 1 m 2 w stosunku miesięcznym. VIII. Najem innych pomieszczeń gospodarczych 1,00 zł/ m 2 w stosunku rocznym. IX. Grunty dzierżawione na cele rolne na terenie Gminy Rzeczenica

-Rodzaje użytków rolnych -Grunty orne -Klasy użytków rolnych -III a -III b -Cena minimalna za 1ha w stosunku rocznym -4,5 q - rocznie -4,5 q - rocznie Strona 1

Id: ROYBM-IVFON-TASPI-CDQZM-PFTCD. Podpisany

-Łąki i pastwiska -Rowy i nieużytki

-IV a -IV b -V -VI -III -IV -V -VI -

-3,0 q - rpocznie -3,0 q - rocznie -2,5 q - rocznie -2,0 q - rocznie -4,0 q - rocznie -3,0 q - rocznie -2,5 q - rocznie -2,0 q - rocznie -zwolnione

Cenę q żyta ustalonej na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszar Gminy Rzeczenica.

Id: ROYBM-IVFON-TASPI-CDQZM-PFTCD. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 102/IX/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 327/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.496.4821

  uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś nr XXIV/173/2008 - w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy Wielka Wieś

 • DZ. URZ. 2011.464.4479

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa.

 • DZ. URZ. 2010.717.6133

  uchwała nr II-12-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr XLIX-357/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Dobra

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.80.1701

  uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Puck z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ.

 • DZ. URZ. 2011.80.1700

  uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyce

 • DZ. URZ. 2011.80.1699

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyce

 • DZ. URZ. 2011.80.1698

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Lubichowo z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi przekraczające podstawę programową w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie.

 • DZ. URZ. 2011.80.1697

  uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchylenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.