Logowanie

DZ. URZ. 2011.86.664

Tytuł:

uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określenia inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-24
Organ wydający:Rada Miasta Limanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 86 pozycja: 664
Hasła:Targowiska

UCHWAŁA NR IV/10/2011 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określenia inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. ?a? i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-nolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje : § 1. W uchwale nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określenia inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2001r. Nr 208 poz. 3715 ze zmia-nami) wprowadza się następującą zmianę : określony w § 2 uchwały załącznik nr 2 otrzymuje nową treść w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia .

Przewodnicząca Rady mgr Irena Grosicka

Załącznik do Uchwały Nr IV/10/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik do uchwały

Id: UOVXT-UTFRR-CBFIK-RYJSV-FYFJN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.554.4224

  uchwała nr LIV/368/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.397.3579

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr X/ 44/ 2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 dotyczącej z ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa.

 • DZ. URZ. 2011.598.7028

  zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.104.684

  uchwała nr XLII/305/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Limanowa.

 • DZ. URZ. 2011.462.4467

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.86.663

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2010r. W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali

 • DZ. URZ. 2011.86.662

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.86.661

  uchwała nr III/25/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kościelisko, przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. 2011.86.660

  uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kościelisko, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 • DZ. URZ. 2011.86.659

  uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.