Logowanie

DZ. URZ. 2011.88.1812

Tytuł:

uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy, wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr VI/40/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-21
Organ wydający:Rada Gminy Kolbudy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 88 pozycja: 1812
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/58/2011 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy, wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr VI/40/2011 z dnia 29 marca 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: § 1. Na terenie Gminy Kolbudy dopuszcza się możliwość poboru opłaty targowej w drodze inkasa. § 2. Z tytułu opłaty targowej za pośrednictwem inkasentów rozliczają się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na terenie gminy Kolbudy, z zastrzeżeniem wyłączeń i zwolnień, przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałach Rady Gminy Kolbudy. § 3. Inkasentami opłaty targowej są Pani Ilona Laska-Świeca oraz Pani Aleksandra Sieradzan - pracownicy Referatu Księgowości Urzędu Gminy Kolbudy, którzy mogą dokonywać czynności inkasa na podstawie umów, zawieranych z Wójtem Gminy Kolbudy odrębnie na każdy rok podatkowy. § 4. Za wykonywanie czynności inkasa inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanych kwot z tytułu opłaty targowej. § 5. Rozliczenie należności pobranych przez inkasenta od podatników, dokonane na podstawie kwitariusza przychodowego, po sprawdzeniu przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Kolbudy, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez inkasenta rachunku na Gminę Kolbudy. § 6. Wynagrodzenie inkasenta zostanie wypłacone w kasie Urzędu Gminy Kolbudy lub na jego konto w terminie 14 dni od dnia złożenia w Urzędzie Gminy Kolbudy rachunku. § 7. Inkasenci wpłacać będą zainkasowane należności w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Kolbudy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni po ich pobraniu. § 8. Jeśli koniec terminu, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. § 9. Inkasent, który pobrał i nie wpłacił zainkasowanych należności w kasie Urzędu Gminy Kolbudy lub na konto Gminy Kolbudy w określonym terminie, odpowiada za podatki pobrane a nie wpłacone całym swoim majątkiem oraz podlega odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 77 kodeksu karnego skarbowego. § 10. Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy Kolbudy ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej w trakcie wykonywania czynności inkasa przez inkasentów. § 11. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kolbudy nr VI/40/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu. § 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Id: XGWHG-KMUIF-JHCSJ-CWYEG-UUSRW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.12.281

  uchwała nr III/ 10/ 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

 • DZ. URZ. 2012.549

  uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy, wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu oraz uchylenia Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr VIII/58/2011 z dnia 31.maja 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.54.1227

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.130.2575

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Kolbudy.

 • DZ. URZ. 2011.52.1210

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad i terminów poboru w drodze inkasa podatków lokalnych i opłaty targowej na terenie Gminy Kolbudy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.88.1811

  uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Karsin z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2011 ? 2021.

 • DZ. URZ. 2011.88.1810

  uchwała nr VIII /79 / 2011 Rady Miasta Ustka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.88.1809

  uchwała nr 25/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nowy Staw na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.87.1808

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-III.4131.2.2011.EZ Wojewody Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/56/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Sopotu.

 • DZ. URZ. 2011.87.1807

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-III.4131.10.2011.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 3 załącznika do uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Sztum

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.