Logowanie

DZ. URZ. 2011.96.1937

Tytuł:

uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-08-05
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 96 pozycja: 1937
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR VIII/51/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 229, poz. 1498), mając na uwadze poprawę stanu ochrony środowiska w gminie. Rada Gminy Rzeczenica uchwala co następuje: § 1. Ustalić zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Rzeczenica na zadania z zakresu ochrony środowiska. § 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadania realizowane na terenie gminy Rzeczenica: 1. Usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych. 2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. § 3. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 2 składają pisemne wnioski. 2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Rzeczenica a wnioskodawcą. 3. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych gminy. § 4. Regulamin w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji oraz maksymalnej wysokości dotacji udzielanych na zadania wymienione w § 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 5. Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozumieniu ustawy ?Prawo Ochrony Środowiska? i ustawy o ?Ochronie Przyrody?. § 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/149/2008 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 26.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia ?Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych terenie Gminy Rzeczenica?. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: OVKUO-IOELK-WJWDD-RSAPB-OGTOK. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych na zadania z zakresu ochrony środowiska ze środków budżetu Gminy Rzeczenica § 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację inwestycji związanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Rzeczenica. 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Rzeczenica oraz wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. 3. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te przydomowe oczyszczalnie ścieków z terenu Gminy, gdzie nie ma możliwości włączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej. 4. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych i nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo letniskowe oraz nowej zabudowy mieszkalnej i zagrodowej. 5. W przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej w danym roku budżetowym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska kolejne wnioski przechodzą jako pierwsze na następny rok budżetowy. § 2. Warunki uzyskania dofinansowania: I. Dla inwestycji z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: 1. Zainteresowany dofinansowaniem przed przystąpieniem do realizacji inwestycji musi złożyć pisemny wniosek, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu z określeniem lokalizacji inwestycji (numer ewidencyjny działki i obręb) wraz z opisem przedsięwzięcia. 2. O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej. 3. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po uzgodnieniu decyzji dofinansowania. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków Wójt Gminy może udzielić dofinansowania osobom nie objętym zasadami określonymi w programie. 5. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń. II. Dla inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest: 1. Zainteresowany dofinansowaniem zadania powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszego regulaminu w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczenicy w podczas trwania naboru ogłoszonego przez Wójta Gminy, do którego należy dołączyć: - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - dokument potwierdzający zgłoszenie w Wydziale Budownictwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Człuchowie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - kserokopię faktury lub rachunku za usuniecie wyrobów zawierających azbest wystawionego przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest - kserokopię faktury lub rachunku za usuniecie wyrobów zawierających azbest wystawionego przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest. § 3. 1. Druki wniosków dostępne są w pok. nr 15 Urzędu Gminy Rzeczenica.

Id: OVKUO-IOELK-WJWDD-RSAPB-OGTOK. Podpisany

Strona 1

2. Wnioski w celu ich rozpatrzenia w danym roku kalendarzowym powinny zostać złożone: - dla przydomowych oczyszczalni ścieków nie później niż do 30 września danego roku - dla zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest podczas naboru ogłoszonego przez Wójta Gminy. 3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty pozwalające na jego rozpatrzenie. 4. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Rzeczenicy do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 5. O sposobie rozpatrzenia wniosku beneficjent zostanie poinformowany pisemnie terminie 30 dni od dnia jego złożenia. § 4. 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w wysokości do 2.500 zł jednak nie więcej niż 35% wartości inwestycji. 2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest może być sfinansowane w wysokości nie więcej niż 30% wartości inwestycji z zastrzeżeniem, że Gmina Rzeczenica uzyska dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację w/w przedsięwzięcia. 3. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi środki przeznaczone na realizacje zadań z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania wyrobów zawierających azbest. 4. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które wybudują przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zdemontują wyroby zawierające azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków z pominięciem trybu określonego w niniejszym regulaminie. 5. Gmina Rzeczenica zastrzega sobie prawo kontroli realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem przez osoby upoważnione na każdym etapie jego wykonania. § 5. 1. Wypłata dofinansowania nastąpi po całkowitym zakończeniu inwestycji i sfinansowaniu inwestycji wciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania z uwzględnieniem § 1 pkt 5. 2. Warunkiem wypłaty jest realizowanie inwestycji zgodnie zobowiązującym prawem i stosownymi przepisami, a w szczególności z prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska. 3. Do wniosku o wypłatę dofinansowania beneficjent złoży zgłoszenie wykonania prac wg wzoru stanowiącego Nr 5 lub 7 (w zależności od rodzaju zadania) do niniejszego programu i załączy: fakturę za zrealizowaną inwestycję.

Id: OVKUO-IOELK-WJWDD-RSAPB-OGTOK. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Zalacznik1.doc zał. nr 1 do Regulaminu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Zalacznik2.doc zał nr 2 do Regulaminu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Zalacznik3.doc zał nr 3 do Regulaminu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Zalacznik4.doc zał. nr 4 do Regulaminu Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Zalacznik5.doc zał. nr 5 do Regulaminu Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: OVKUO-IOELK-WJWDD-RSAPB-OGTOK. Podpisany

Strona 3

zał. nr 6 do Regulaminu Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011 r. Zalacznik7.doc zał. nr 7 do Regulaminu

Id: OVKUO-IOELK-WJWDD-RSAPB-OGTOK. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.930

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2525

  uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1385

  uchwała nr XI/241/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3852

  uchwała nr 156/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4356

  uchwała nr 6.116.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwał: - Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu, - Nr 137/VI/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmiany określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.96.1936

  uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.96.1935

  uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzebielino zatwierdzonego uchwałą nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 8 lutego 2007, obejmującego część działki nr 70/3.

 • DZ. URZ. 2011.96.1934

  uchwała nr IX/101/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kobylnica.

 • DZ. URZ. 2011.96.1933

  uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.96.1932

  uchwała nr V/18/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Władysławowa na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.