Logowanie

DZ. URZ. 2012.1030

Tytuł:

uchwała nr XVII/141/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-04-02
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1030
Hasła:statuty powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 1030

UCHWAŁA NR XVII/141/2012 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zn.) uchwala się, co następuje: § 1. W Statucie Powiatu uchwalonym uchwałą Nr II/14/02 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 12 grudnia 2002r., wprowadza się następujące zmiany: 1/ w § 51 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?4. Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący posiedzenia. Decyzje wydane przez zarząd w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.?, 2/ § 71 otrzymuje brzmienie: ,,§ 71. 1. Komisja rewizyjna ustala plan pracy, w tym także plan i zakres kontroli, który przedkłada radzie powiatu do zatwierdzenia w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 2. Oprócz kontroli planowanych mogą być prowadzone przez komisję rewizyjną kontrole doraźne na zlecenie rady. 3. Komisja rewizyjna przeprowadza postępowanie wyjaśniające dotyczące skarg na działalność podmiotów, o których mowa w art. 229 pkt 4 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego. 4. Przewodniczący rady przedkłada treść skargi skierowanej do rady powiatu przewodniczącemu komisji rewizyjnej oraz podmiotowi, którego działalności dotyczy skarga, z wnioskiem o ustosunkowanie się do niej na piśmie w terminie nie krótszym niż 7 dni w korespondencji adresowanej do przewodniczącego komisji rewizyjnej. 5. Po uzyskaniu wyjaśnień od podmiotu, którego działalności skarga dotyczy i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, komisja rewizyjna przedkłada radzie projekt uchwały zawierającej stanowisko w sprawie skargi. 6. W przypadku niezałatwienia skargi w terminie, o którym mowa w art. 237 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przewodniczący rady zawiadamia skarżącego o terminie załatwienia skargi. 7. Z postępowania w sprawie będącej przedmiotem skargi winni być wyłączeni członkowie komisji rewizyjnej pozostający z jedną ze stron w stosunku określonym w art. 24 Kpa".

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 1030 ?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.28.430

  uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.25.361

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.261.2044

  uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.177.1541

  uchwała nr XXVI/224/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1029

  uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łopuszno lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2012.1028

  uchwała nr XV/10/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. o zmianie uchwały NR XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich

 • DZ. URZ. 2012.1027

  uchwała nr XVII/123/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1026

  uchwała nr XIX/189/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1025

  uchwała nr XIX/186/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.