Logowanie

DZ. URZ. 2012.1039

Tytuł:

uchwała nr XV/13/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1039
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 1039

UCHWAŁA NR XV/13/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu zmniejsza się o 1.595.568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 69.975.890 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 66.683.286 zł 2) dochody majątkowe - 3.292.604 zł § 2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 2.193.814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 82.235.852 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 60.496.072 zł 2) wydatki majątkowe - 21.739.780 zł. § 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 598.246 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 12.259.962 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciąganych na rynku krajowym. § 4. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 598.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Dokonuje się zmian w wykazie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1039 ?

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 1039

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/13/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

Dział Rozdział 1 2

§ 3

Nazwa 4 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5 66 683 286,00 140 080,00

Zmniejszenie 6 0,00 0,00

Zwiększenie 7 0,00 0,00

Plan po zmianach (5+6+7) 8 66 683 286,00 140 080,00

600

1 089 428,00 434 931,00 906 695,00 252 198,00 654 497,00 382 484,00 382 484,00 382 484,00 382 484,00 382 484,00 715 356,00

-654 497,00 0,00 -654 497,00 0,00 -654 497,00 -5 455,00 -5 455,00 -5 455,00 -5 455,00 -5 455,00 -507 816,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

434 931,00 434 931,00 252 198,00 252 198,00 0,00 377 029,00 377 029,00 377 029,00 377 029,00 377 029,00 207 540,00

60016

Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75421 Zarządzanie kryzysowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie

801

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 1039

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 921 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6297 926 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6297 6300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

715 356,00 715 356,00 715 356,00 715 356,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 895 304,00 237 304,00 895 304,00 237 304,00 0,00 329 000,00 329 000,00 4 902 572,00 2 070 075,00 71 585 858,00 2 210 155,00

-507 816,00 -507 816,00 -507 816,00 -507 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -658 000,00 0,00 -658 000,00 0,00 0,00 -329 000,00 -329 000,00 -1 825 768,00 -513 271,00 -1 825 768,00 -513 271,00

0,00 0,00 0,00 0,00 136 800,00 136 800,00 136 800,00 136 800,00 136 800,00 79 000,00 79 000,00 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 215 800,00 215 800,00 215 800,00 215 800,00

207 540,00 207 540,00 207 540,00 207 540,00 436 800,00 436 800,00 436 800,00 436 800,00 436 800,00 316 304,00 316 304,00 316 304,00 316 304,00 79 000,00 0,00 0,00 3 292 604,00 1 772 604,00 69 975 890,00 1 912 684,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 1039

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/13/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział §

Wyszczególnienie

Plan

Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

4

przed zmianą zmniejszenie

5

15 940 200,00 -2 267 000,00 50 000,00 13 723 200,00 260 000,00

6

3 795 200,00

7

3 655 200,00

8

5 200,00

9

3 650 000,00

10

140 000,00

11

12

13

14

15

12 145 000,00 -2 267 000,00

16

12 145 000,00 -2 267 000,00 30 000,00 9 908 000,00 260 000,00

17

18

600

Transport i łączność

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

20 000,00 3 815 200,00 3 655 200,00 5 200,00 3 650 000,00

20 000,00 160 000,00

30 000,00 9 908 000,00 260 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

zwiększenie po zmianach przed zmianą

50 000,00 310 000,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

30 000,00 290 000,00

30 000,00 290 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 30 000,00 290 000,00 30 000,00 290 000,00 30 000,00 290 000,00 20 000,00 20 000,00 260 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 260 000,00 260 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 1039

przed zmianą zmniejszenie

12 966 200,00 -2 267 000,00

1 471 200,00

1 471 200,00

5 200,00

1 466 000,00

11 495 000,00 -2 267 000,00

11 495 000,00 -2 267 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

10 699 200,00 11 495 000,00 -2 267 000,00

1 471 200,00

1 471 200,00

5 200,00

1 466 000,00

9 228 000,00 11 495 000,00 -2 267 000,00

9 228 000,00 11 495 000,00 -2 267 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 228 000,00 152 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

9 228 000,00 150 000,00

9 228 000,00 150 000,00

630

Turystyka

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4 000,00 156 000,00 152 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4 000,00 154 000,00 150 000,00

4 000,00 154 000,00 150 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

4 000,00 156 000,00 150 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4 000,00 154 000,00 150 000,00

4 000,00 154 000,00 150 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000,00 154 000,00 2 356 000,00 -70 000,00 70 000,00 2 356 000,00 2 356 000,00 -70 000,00 70 000,00 2 356 000,00 245 000,00 -70 000,00 0,00 175 000,00 1 228 000,00 958 000,00 1 028 000,00 -70 000,00 0,00 958 000,00 245 000,00 -70 000,00 0,00 175 000,00 958 000,00 1 028 000,00 -70 000,00 0,00 958 000,00 245 000,00 -70 000,00 0,00 175 000,00 958 000,00 1 028 000,00 -70 000,00 0,00 958 000,00 245 000,00 -70 000,00 0,00 175 000,00 1 028 000,00 -70 000,00 1 028 000,00 -70 000,00 1 028 000,00 -70 000,00

4 000,00 154 000,00 1 328 000,00

4 000,00 154 000,00 1 328 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

70 000,00 1 398 000,00 1 328 000,00

70 000,00 1 398 000,00 1 328 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

70 000,00 1 398 000,00

70 000,00 1 398 000,00

4270

Zakup usług remontowych

zwiększenie po zmianach

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

przed zmianą

1 228 000,00

1 228 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 1039

budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

0,00 70 000,00 1 298 000,00 970 755,00 -2 800,00 970 755,00 -2 800,00 970 755,00 -2 800,00 970 755,00 -2 800,00 70 000,00 1 298 000,00 70 000,00 1 298 000,00

758

Różne rozliczenia

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

967 955,00 430 990,00 -2 800,00

967 955,00 430 990,00 -2 800,00

967 955,00 430 990,00 -2 800,00

967 955,00 430 990,00 -2 800,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

428 190,00 430 990,00 -2 800,00

428 190,00 430 990,00 -2 800,00

428 190,00 430 990,00 -2 800,00

428 190,00 430 990,00 -2 800,00

4810

Rezerwy

zwiększenie po zmianach przed zmianą

428 190,00 209 300,00

428 190,00 209 300,00

428 190,00

428 190,00 209 300,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4 786,00 214 086,00 209 300,00 0,00 4 786,00 214 086,00 4 786,00 214 086,00 209 300,00 0,00 4 786,00 214 086,00 4 786,00 214 086,00 4 786,00 214 086,00 209 300,00

85395

Pozostała działalność

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 068,00 4 068,00

4 068,00 4 068,00

4 068,00 4 068,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 718,00 718,00 2 660 430,00 -32 000,00 718,00 718,00 2 407 100,00 -32 000,00 462 100,00 -32 000,00 462 100,00 -32 000,00 1 945 000,00 718,00 718,00 253 330,00 253 330,00 210 330,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 1039

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

32 000,00 2 660 430,00 665 430,00 -32 000,00 32 000,00 665 430,00 89 000,00 -32 000,00 0,00 57 000,00 43 000,00 0,00 32 000,00 75 000,00 1 013 235,00 -187 200,00 190 000,00 1 016 035,00 635 000,00 -187 200,00 190 000,00 637 800,00 15 000,00 -12 000,00 38 000,00 15 000,00 -12 000,00 38 000,00 15 000,00 -12 000,00 38 000,00 15 000,00 -12 000,00 112 235,00 50 000,00 -12 000,00 106 864,00 50 000,00 -12 000,00 32 914,00 73 950,00 50 000,00 -12 000,00 371,00 5 000,00 124 235,00 -12 000,00 118 864,00 -12 000,00 32 914,00 85 950,00 -12 000,00 371,00 5 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 380 100,00 89 000,00 -32 000,00 380 100,00 89 000,00 -32 000,00 380 100,00 89 000,00 -32 000,00 2 375 100,00 412 100,00 -32 000,00 430 100,00 412 100,00 -32 000,00 430 100,00 412 100,00 -32 000,00 1 945 000,00

32 000,00 285 330,00 253 330,00

32 000,00 285 330,00 253 330,00 210 330,00 210 330,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

32 000,00 285 330,00

32 000,00 285 330,00 210 330,00

4270

Zakup usług remontowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

43 000,00

43 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32 000,00 75 000,00 889 000,00 -175 200,00 190 000,00 903 800,00 585 000,00 -175 200,00 190 000,00 599 800,00

32 000,00 75 000,00 889 000,00 -175 200,00 190 000,00 903 800,00 585 000,00 -175 200,00 190 000,00 599 800,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 494 000,00 304 000,00

926

Kultura fizyczna

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

92695

Pozostała działalność

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4270

Zakup usług remontowych

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

3 000,00 585 000,00 -175 200,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00 585 000,00 -175 200,00 0,00 585 000,00 -175 200,00 0,00 409 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

409 800,00

409 800,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie 79 000,00 79 000,00 79 000,00 79 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 1039

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

79 000,00

79 000,00

79 000,00

79 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

111 000,00 111 000,00 84 444 066,00 -2 559 000,00 350 786,00 82 235 852,00 60 588 086,00 -116 800,00 24 786,00 60 496 072,00 43 574 892,00 26 571 517,00 43 691 692,00 -116 800,00 26 571 517,00 17 120 175,00 -116 800,00 0,00 17 003 375,00 20 000,00 6 328 137,00 7 817 457,00 4 786,00 265 586,00 1 110 000,00 1 400 000,00 6 308 137,00 7 817 457,00 260 800,00 1 110 000,00 1 400 000,00

111 000,00 111 000,00 23 855 980,00 -2 442 200,00 326 000,00 21 739 780,00

111 000,00 111 000,00 21 269 830,00 -2 442 200,00 326 000,00 19 153 630,00

111 000,00 111 000,00 514 330,00 2 586 150,00

Wydatki razem:

zwiększenie po zmianach

190 000,00 704 330,00 2 586 150,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 1039

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/13/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

Lp.

1

Treść

2

Klasyfikacja §

3

Plan

4

Zmiana

5

Plan po zmianie

5

1 2 3

Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem:

x x x

-

71 571 458 84 429 666 12 858 208 14 078 208

-

1 595 568 2 193 814 598 246 -

69 975 890 82 235 852 12 259 962 13 479 962 1 040 000 180 000

-

598 246 33 425

1 2 3

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem:

§ 950 § 951 § 952

1 006 575 180 000 12 891 633 1 220 000

-

631 671

12 259 962 1 220 000 800 000 200 000 220 000

1 2 3

Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 982 § 991 § 992

800 000 200 000 220 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 1039

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/13/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

z tego: Plan Dział Rozdział §§ Dotacje ogółem wydatków (5+11)

1 2 3 4 5 6

w tym: Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń

7 8 11

Dotacje

Wydatki majątkowe

600 60004 60013 60014 630 63003 801 80101 80103 80104 OGÓŁEM 2310 2310 2310 6050 2310 6050 6050

-

620 000 140 000 190 000 290 000 100 000 100 000

140 000 140 000

-

-

140 000 140 000

480 000

190 000 290 000 100 000 100 000 595 737 35 737 60 000 500 000 735 737 595 737 35 737 60 000 500 000 735 737 580 000 -

1 200 000 -

595 737 35 737 60 000

1 200 000 1 200 000

500 000 1 315 737

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 1039

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/13/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

z tego źródła finansowania:

Środki Środki pochodzące z innych źródeł* Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Lp. Dział Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan

własne

1

2

3

4

5

6

7

8

O10 01008 1 2 01010 1 600 60013

1

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznią i rurociągiem Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Udziały do spółki Eksploatator TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitnicy do Wiśliny Drogi publiczne powiatowe Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Bystrej Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Rekcinie Projekt techniczny chodnika przy ulicy Gdańskiej w Rusocinie, na odcinku od ulicy Rataja w kierunku ronda na drogach krajowych nr 6 i 91 Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni) Budowa ulicy Sportowej (173151G) w Juszkowie etap II

4 786 150 2 200 000 1 700 000 500 000 2 586 150 2 586 150 9 908 000 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 9 228 000 200 000 750 000 2 020 000

3 786 150 1 200 000 700 000 500 000 2 586 150 2 586 150 9 908 000 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 9 228 000 200 000 750 000 2 020 000

-

1 000 000 1 000 000 1 000 000 -

-

60014

1 2 3

60016 1 2 3

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 1039

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 630 63003 1

2

Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Straszynie Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Cieplewie Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce (cd.) Budowa ulicy Różanej w Borkowie Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie Budowa chodnika przy ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie Projekt techniczny ulicy Różanej i Kwiatowej w Borkowie Projekt techniczny ulicy Kolonia i ulicy Czeremchowej w Jagatowie Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żukczynie Projekt techniczny drogi (wraz z odwodnieniem) przy boisku w Żuławie Projekt techniczny ulicy Słonecznej, Koralowej, Diamentowej, Kryształowej, Źródlanej,Tęczowej i Bajecznej w Wiślince Projekt techniczny chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie Projekt techniczny ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie Projekt techniczny ulic na osiedlu Przylesie w Straszynie Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie Drogi wewnętrzne Modernizacja drog dojazdowych do pól TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa stanicy wodnej w Wiślince Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul. Leśna 12 (utylizacja eternitu) Termomodernizacja budynku uzyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej Przebudowa lokalu użytkowego (po bibliotece) na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Łęgowie Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

500 000 1 450 000 50 000 500 000 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 200 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 50 000 100 000 200 000 200 000 154 000 154 000 54 000 100 000 1 398 000 1 398 000 58 000 170 000 1 000 000 70 000 100 000 66 000

500 000 1 450 000 50 000 500 000 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 200 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 50 000 100 000 200 000 200 000 154 000 154 000 54 000 100 000 1 398 000 1 398 000 58 000 170 000 1 000 000 70 000 100 000 66 000 -

-

-

700 70005 1 2 3 4 5

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 1039 Urzędy gmin Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Ochotnicze straże pożarne Dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie o część dydaktyczną i salę gimnastyczną Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie Gimnazja Rozbudowa budynku gimnazjum w Przejazdowie o szatnię dla uczniów Projekt techniczny sieci gazociagu do ogrzewania budynku gimnazjum w Przejazdowie Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie 900 90015 1 2 3 4 5 6 90019 1 921 92105 1 2 3 4 5 926 92601 1 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dębowej w Lędowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Bursztynowej w Rokitnicy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Projekt techniczny budowy świetlicy w Dziewięciu Włókach Projekt techniczny świetlicy w Świńczu Projekt techniczny świetlicy w Bystrej (osiedle) Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultry, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie (instalacja CO) KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance

75023 1 754 75412 1 80101 1 2 3 80110 1 2 3

66 000 66 000 10 000 10 000 10 000 3 758 500 3 390 000 2 000 000 320 000 1 070 000 368 500 125 000 13 500 230 000 470 000 255 000 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 215 000 215 000 285 330 285 330 15 000 13 000 15 000 210 330 32 000 903 800 304 000 304 000

66 000 66 000 10 000 10 000 10 000 3 758 500 3 390 000 2 000 000 320 000 1 070 000 368 500 125 000 13 500 230 000 470 000 255 000 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 215 000 215 000 148 530 148 530 15 000 13 000 15 000 73 530 32 000 588 800 68 000 68 000

-

-

-

-

-

136 800 136 800

136 800 315 000 236 000 236 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 1039 Pozostała działalność Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie Budowa placu zabaw w Bystrej Budowa placu zabaw w Lędowie Budowa placu zabaw w Roszkowie Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Arciszewie OGÓŁEM

92695 1 2 3 4 5

599 800 190 000 120 000 120 000 155 000 14 800 21 739 780

520 800 111 000 120 000 120 000 155 000 14 800 20 287 980 -

79 000 79 000

1 451 800
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1038

  uchwała nr XIV/156/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

 • DZ. URZ. 2012.1037

  uchwała nr XIV/172/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI.

 • DZ. URZ. 2012.1036

  uchwała nr XVII/313/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1035

  porozumienie nr 5/JU/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nauki języka ukraińskiego celem podtrzymania tożsamości narodowej

 • DZ. URZ. 2012.1034

  zarządzenie nr 100/2012 Starosty Kartuskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.