Logowanie

DZ. URZ. 2012.1067

Tytuł:

uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Gminy Słaboszów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1067
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1067

UCHWAŁA NR XIII/98/2012 RADY GMINY SŁABOSZÓW z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Słaboszów na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy w Słaboszowie uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Bud etowej Gminy Słaboszów Nr XII/80/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.4.2012 z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr Or.0050.7.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr Or.0050.12.2012 z dnia 1 lutego 2012 r. i Nr Or.0050.16.2012 z dnia 17 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody bud etu Gminy Słaboszów na 2012 rok o kwotę 135.815,54 zł a) w tym dochody bie ące o kwotę 815,54 zł, b) w tym dochody majątkowe o kwotę 135.861,00 zł. 2. Zmniejsza się dochody bud etu Gminy Słaboszów na 2012 rok o kwotę 4.292,00 zł a) w tym dochody majątkowe o kwotę 4.292,00 zł - jak poni ej:

Lp. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota zmian zwiększenia zmniejszenia (+) (-) 1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym dochody bie ące: Wpływy z ró nych opłat (§ 0690) 2. 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 6207) 500,00

500,00

500,00 500,00 135.861,00 135.861,00 135.861,00 135.861,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1067 ?

3.

852 85212

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dochody bie ące: Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

315,54 315,54

315,54 9,54 306,00

4.

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) RAZEM Razem dochody bie ące Razem dochody majątkowe 136.676,54 815,54 135.861,00

4.292,00 4.292,00 4.292,00

4.292,00 0,00 4.292,00

3. Zwiększa się wydatki bud etu Gminy Słaboszów na 2012 rok o kwotę 160.394,00 zł a) w tym wydatki bie ące o kwotę 25.394,00 zł, b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł, - jak poni ej:

Lp. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota zmian zwiększenia zmniejszenia (+) (-) 1. 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność w tym (b) wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzemiędzice - Gajówka 2. 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym (a) wydatki bie ące w tym (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3. 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym (a) wydatki bie ące w tym (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych (2) wydatki na dotacje na zadania bie ące 4. 852 85295 Pomoc społeczna Pozostała działalność w tym (a) wydatki bie ące w tym (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych RAZEM Razem wydatki bie ące Razem wydatki majątkowe 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 12.132,00 12.132,00 12.132,00 12.132,00 12.132,00 4.762,00 4.762,00 4.762,00 2.362,00 2.362,00 2.400,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 160.394,00 25.394,00 135.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1067 ?

4. Dokonuje się zmian w wydatkach bud etu 2012 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - jak poni ej:

Dział Rozdział 851 85153 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych (1.2.) wydatki na realizacje zadań statutowych jednostek bud etowych W tym: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Wspomaganie działań instytucji i organizacji słu ących rozwiązywaniu problemów narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.2.) wydatki na realizacje zadań statutowych jednostek bud etowych (2)wydatki na dotacje na zadania bie ące W tym: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzie y w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych Wspomaganie działań instytucji i organizacji słu ących rozwiązywaniu problemów narkomanii Działalność Komisji Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 22.700,00 2.500,00 1.000,00 47.262,00 47.262,00 41.262,00 20.780,00 20.482,00 6.000,00 Wyszczególnienie Wydatki 50.762,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

5.500,00 10.532,00 8.530,00

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmniejsza się planowana w uchwale bud etowej nadwy ka bud etu Gminy Słaboszów na 2012 rok o kwotę 28.

009,46 zł do kwoty 223.381,54 zł. Nadwy kę bud etu przeznacza się na wskazaną w rozchodach spłatę rat kredytów i po yczek w kwocie 25.381,54 zł oraz udzielenie po yczek w kwocie 198.000,00 zł. 2. Zwiększa się przychody bud etu gminy na 2012 rok o kwotę 28.009,46 zł do kwoty 1.397.118,46 zł, z czego: 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 65.500,00 zł do kwoty 65.500,00 zł. 2) zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i po yczki o kwotę 37.490,54 zł do kwoty 1.280.618,46 zł. 3. Ustala się przychody i rozchody bud etu na 2012 rok - jak poni ej:

Lp. 1. 2. 3. 4. Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (1-2) nadwy ka bud etowa Przychody bud etu z czego: - kredyty i po yczki - spłaty po yczek udzielonych - wolne środki jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikająca z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych 1.280.618,46 51.000,00 65.500,00 Treść Kwota 9.420.333,54 9.196.952,00 223.381,54 1.397.118,46

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1067 ?

5.

Rozchody bud etu z czego: - spłaty rat zaciągniętych kredytów i po yczek - po yczki do udzielenia

1.620.500,00 1.422.500,00 198.000,00

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji do udzielenia z bud etu Gminy Słaboszów w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słaboszów. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kuśpiel Załącznik do Uchwały Nr XIII/98/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Lp Dział Rozdział

Nazwa jednostki otrzymującej dotację Dotacje podmiotowe

Zakres

Kwota dotacji 170.000,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej RAZEM Dotacje celowe I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 720 72095 Województwo Małopolskie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? Internet szansą na lepszy start dla uczniów Małopolski Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Dziaduszycach Zadania z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie interwencji kryzysowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie Modernizacja pomieszczeń w budynku zajmowanym przez Bibliotekę Finansowanie wydatków bie ących

170.000,00 0 170.000,00 113.719,00 8.719,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2. 3.

851 851

85121 85154

SP ZOZ w Słaboszowie z /s w Dziaduszycach Starostwo Powiatowe w Miechowie

50.000,00 6.000,00

4.

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej RAZEM OGÓŁEM

50.000,00 0 113.719,00 283.719,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kuśpiel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2600

  uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.3064

  uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.48.403

  uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słaboszów.

 • DZ. URZ. 2012.1381

  uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego objęcia mieszkańców gminy Słaboszów, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1066

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1065

  uchwała nr KI-411/66/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tuchów.

 • DZ. URZ. 2012.1064

  uchwała nr KI-411-65-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. 2012.1063

  uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1062

  uchwała nr 631/60/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.