Logowanie

DZ. URZ. 2012.1071

Tytuł:

uchwała nr I/135/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Dębno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1071
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 1071

UCHWAŁA NR I/135/2012 RADY GMINY DĘBNO z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 ze zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ? Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje: § 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno do prowadzenia spraw Gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) § 2. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/157/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, zmienionymi uchwałami Nr IV/330/2006 z dnia 31 maja 2006 r. i Nr I/7/2010 z dnia 02 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 5 ust 3 po lit. ?e? dodaje się lit. ? f? o treści: ?f) prowadzenie spraw gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887 ze zm.)?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Dębno: Stanisław Pierzga
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.700.5970

  uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.350.2933

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2010.285.1893

  uchwała nr IV/288/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/278/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.519.5225

  uchwała nr IX/97/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1070

  uchwała nr XX/113/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój.

 • DZ. URZ. 2012.1069

  uchwała nr XX/112/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój.

 • DZ. URZ. 2012.1068

  uchwała nr XX/115/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.1067

  uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1066

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.