Logowanie

DZ. URZ. 2012.119

Tytuł:

uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 119
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 119

w sprawie zmiany Uchwały Bud etowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ust. 2 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Bud etowej na 2011 rok Gminy Ochotnica Dolna Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Wymieniony w § 6 załącznik Nr 1: " Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud etu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik do Uchwały Nr XIV/113/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud etu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) 1. Dotacje celowe w tym: Dz. Rozdz. 801 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Treść

844 000 43 000

7 000 7 000 7 000 36 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 119 ?

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

36 000 36 000 801 000

2. Dotacje podmiotowe w tym: Dz. Rozdz. 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej 92116 Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) 1. Dotacje celowe w tym: Dz. Rozdz. Treść 754 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: OSP Tylmanowa OSP Ochotnica Górna 801 80113 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowo enie uczniów do szkół Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych") 803 80395 SZKOLNICTWO WY SZE Pozostała działalność Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 851 85154 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagro onych alkoholizmem") 852 85201 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie świetlic środowiskowych") 2. Dotacje podmiotowe w tym: Dz. Rozdz. Treść 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUD ETU GMINY Treść KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

801 000 681 000 165 521 261 796 253 683 120 000 120 000 616 275 74 779

24 779 24 779 24 779 5 500 19 279 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 541 496

541 496 541 496 541 496 1 460 275

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.290.2386

  uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.68.542

  uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.435.4113

  uchwała nr V/54/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.435.4115

  uchwała nr VI/64/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.118

  uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.117

  uchwała nr XVIII/102/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

 • DZ. URZ. 2012.116

  uchwała nr XVI.214.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.

 • DZ. URZ. 2012.115

  uchwała nr XVIII/140/2011 RADY GMINY TRZYCIĄŻ z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.114

  uchwała nr XII/84/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.