Logowanie

DZ. URZ. 2012.120

Tytuł:

uchwała nr XIV/115/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 120
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 120

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ); Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: § 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, będące w zakresie zadań własnych gminy, przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane w dalszej części uchwały ?wydatkami?, podlegają zwrotowi w części lub w całości, je eli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. § 2. Osoba, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest zobowiązana do zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych w poni szej tabeli:

Dochód rzeczywisty netto na osobę stanowi % kwoty kryterium dochodowego wg art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 101 - 150 % 151 - 200 % 201 i więcej Wysokość zwrotu wydatków liczona od pełnej wysokości udzielonego świadczenia ? w procentach 30 % 50 % 100 %

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2012.1397

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

 • DZ. URZ. 2011.407.3751

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Gminie Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.246.1646

  uchwała nr XLV/388/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.119

  uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.118

  uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.117

  uchwała nr XVIII/102/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

 • DZ. URZ. 2012.116

  uchwała nr XVI.214.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.

 • DZ. URZ. 2012.115

  uchwała nr XVIII/140/2011 RADY GMINY TRZYCIĄŻ z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.