Logowanie

DZ. URZ. 2012.121

Tytuł:

uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 121
Hasła:Sport i turystyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 13 stycznia 2012 r. Poz. 121

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Niniejsza uchwała określa: 1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym: a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej, b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej, 2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Ochotnica Dolna zamierza osiągnąć. 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). 3. O dotację, o której mowa w ust. 1 mo e ubiegać się klub sportowy działający na obszarze Gminy Ochotnica Dolna niedziałający w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) dotacji ? nale y przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2 ? 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu słu ącego realizacji celu publicznego, określonego w § 3. 2) projekcie ? nale y przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bie ące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w §3, 3) wnioskodawcy ? nale y przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały zło y wniosek o udzielenie dotacji na projekt,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 121 ?

4) beneficjencie ? nale y przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu. 5) umowie ? nale y przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Ochotnica Dolna i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały. § 3. Przyjmuje się, e sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Ochotnica Dolna będzie słu yło realizacji, co najmniej jednego z następujących celów publicznych: 1) poprawianie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna, 2) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 3) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna do działalności sportowej, 4) promocji sportu i aktywnego stylu ycia, 5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Ochotnica Dolna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach. Rozdział 2. Warunki otrzymania dotacji § 4. 1. Z zastrze eniem ust. 2 udzielana dotacja mo e w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie: 1) realizacji programów szkolenia sportowego, 2) zakupu sprzętu sportowego, 3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Ochotnica Dolna lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Ochotnica Dolna, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie nale nych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, 4) zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych, 5) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 6) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej 7) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom, 8) kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym, 9) kosztów obsługi administracyjnej projektu 2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nało onych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, 3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej po yczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłu enia, a tak e zaległości z tytułu podatków i składek ZUS, 4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego słu ącego uprawianiu sportu. § 5. 1. Formą wypłaty z bud etu Gminy Ochotnica Dolna dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, mo e być przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy. 2. O formie wypłaty decyduje Wójt Gminy Ochotnica Dolna w ogłoszeniu o konkursie projektów zgodnie z § 7 ust.1.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 121 ?

Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji § 6. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z bud etu Gminy Ochotnica Dolna, dokonuje się w drodze konkursu projektów. § 7. 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza konkurs projektów, w którym określa w szczególności: 1) przedmiot zgłaszanych projektów, 2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji, 3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłu ej ni do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację, 4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie, 5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji. 2. Co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 5 ogłoszenie o konkursie projektów Wójt Gminy Ochotnica Dolna zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na stronie internetowej: www.ochotnica.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej. § 8. 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna udziela dotacji w oparciu o wniosek zło ony przez ubiegającego się o wsparcie. 2. Szczegółowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno ? prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Ochotnica Dolna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia. § 9. 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna po ostatecznym wyborze projektu: 1) uzgadnia z ka dym wnioskodawcą wybranego projektu treść projektu z zastrze eniem, e: a) kwota dotacji nie mo e ulec zwiększeniu; b) przedsięwzięcie określone we wniosku o dotacje nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie zło onego wniosku c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować ostateczną treść projektu, w tym zakres przedsięwzięć wspieranych w drodze dotacji, 2) w formie zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem: a) nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu, b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem, c) łącznych kosztów projektu, d) kwoty dotacji przyznanej na projekt.

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów określone § 7 ust.2 mo e dopuszczać uniewa nienie konkursu przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek: 1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów, 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, e zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie le y w interesie publicznym, a zmiany takiej nie mo na było wcześniej przewidzieć.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 121 ?

Rozdział 4. Umowa o dotację § 10. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Ochotnica Dolna zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art.221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt oferty o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna. 3. W treści umowy mo na zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze aneksu pisemnego, z zastrze eniem, e zmiana umowy nie mo e powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od zało eń projektu, o którym mowa w ust. 2. 4. W uzasadnionych przypadkach w umowie mo na zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 15% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności ka da zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta Gminy Ochotnica Dolna w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta. Rozdział 5. Rozliczenie dotacji § 1. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz wykonania projektu. 2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedło enie do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi. 3. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy Ochotnica Dolna powiadamia beneficjenta pisemnie. Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. § 13. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 121 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą ......................................................................................................................................................

(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce zło enia wniosku) * Pieczęć Urzędu z datą wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą ................................................................................................................ I. Dane dotyczące Wnioskodawcy 1) pełna nazwa 2) forma prawna 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 5) nr NIP ................................. nr REGON ..................................... 6) dokładny adres: miejscowość .............................................................. ul .................................................................. gmina .......................................................... powiat ......................................................................... województwo ............................................................ 7) tel................................................................. fax .......................................................... e - mail: ............................................................ www ..................................................... 8) nazwa banku i numer rachunku na który przekazana ma być dotacja .............................................................................. 9) nazwiska i imiona osób upowa nionych do podpisywania umowy o dotację ............................................................................................................................................................................. 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, o którym mowa w pkt II. ............................................................................................................................................................................. 11) osoba upowa niona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ..................................................................................................

............................................................ 12) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy: a) działalność statutowa nieodpłatna: b) działalność statutowa odpłatna 13) je eli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ............................................................... b) przedmiot działalności gospodarczej ....................................................................... II. Opis projektu 1) Nazwa projektu 2) Miejsce wykonywania projektu (* adekwatne do jego opisu i harmonogramu) ............................................................................................................................................................................. 3) Cel projektu: .................................................................................................................................................. 4) Szczegółowy opis i harmonogram działań w zakresie realizacji projektu-przedsięwzięcia /spójny z kosztorysem/ .............................................................................................................................................................................. 5) Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna: .............................................................................................................................................................................. III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu 1) Całkowity koszt projektu: .............................................. zł] 2) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów L.p. Rodzaj i przedmiot zakupionego[składnika rzeczowego lub usług słu ących realizacji projektu Koszt Z tego z całkowity wioskowanej (zł.) dotacji (w zł.) Z tego z finansowych środków własnych wnioskodawcy i innych źródeł (zł)

1. 2. Ogółem w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 121 ?

Przewidywane stypendia dla zawodników Wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej Wydatki rzeczowe 3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (*uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym projektem IV. Przewidywane źródła finansowania projektu: 1) Źródło finansowania Wnioskowana kwota dotacji Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów projektu* /z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu (wstęp na mecze, wpływy z reklam) ............................................. zł/ Ogółem: 2) Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych lub innych. 3) Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu /np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy) V. Inne informacje dotyczące projektu 1) Zasoby kadrowe wnioskodawcy - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania( informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji projektu oraz o kwalifikacjach wolontariuszy) 2) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu finansowanych ze środków publicznych. 3) Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/. Oświadczam (-my), e: 1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy (z poz. z pkt I); 2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepopieranie* opłat od adresatów zadania; 3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem (ofertą) przez okres do dnia 4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnymi i faktycznym. zł %

(pieczęć wnioskodawcy) .................................................................................................................................................. (podpis osoby upowa nionej lub podpisy osób upowa nionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) Załączniki do wniosku: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. 2. Aktualny statut - jak ostatni zgłoszony do KRS. 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa). 4. Dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki. 5. ........................................................................................................................................................ 6. ........................................................................................................................................................ Poświadczenie zło enia oferty Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) * Niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 121 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 121 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 121 ?

POUCZENIE 1) Sprawozdanie nale y zło yć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie / za zło enie w terminie uwa a się datę wpływu na dziennik podawczy urzędu bądź datę nadania w urzędzie pocztowym / na adres organu zlecającego. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać nale y w okresach określonych w umowie. 3) Opis wykonania zadania musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji. 4) Do sprawozdania załączyć nale y spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Ka da z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią wnioskodawcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej nale ności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. 5) W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca / Gmina Miasto Nowy Targ / mo e ądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. 6) Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które nale y przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych. 7) Do sprawozdania załączyć nale y dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równie dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych). Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.386

  uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Boguchwała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2012.2611

  uchwała nr XIV/179/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2012.1064

  uchwała nr KI-411-65-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.995

  uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Cedynia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.412

  uchwała nr 56/VIII/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.120

  uchwała nr XIV/115/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych

 • DZ. URZ. 2012.119

  uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.118

  uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.117

  uchwała nr XVIII/102/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

 • DZ. URZ. 2012.116

  uchwała nr XVI.214.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.