Logowanie

DZ. URZ. 2012.1246

Tytuł:

uchwała nr XV/252/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1246
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 1246

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), oraz art. 11, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r., Nr 111, poz. 724 z późn. zm.), w związku z § 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 753), Rada Miejska w Kartuzach, na wniosek Burmistrza Kartuz, uchwala co następuje : § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1246 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/252/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012 r.

§ 1. Ilekroć mowa w uchwale jest o: 1. Urzędzie , należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kartuzach, 2. Straży Miejskiej , rozumie się przez to Straż Miejską w Kartuzach, która jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Kartuzach; 4. Organizacjach pozarządowych , należy przez to rozumieć organizacje społeczne, której celem statutowym jest ochrona zwierząt; 3. Schronisku , należy przez to rozumieć placówkę działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4. Przytulisku , należy przez to rozumieć miejsce czasowego przebywania zwierząt, niebędące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt, w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt; 5. Zwierzętach bezdomnych , należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela, pod którego opieką stale przybywały; 6. Zwierzętach domowych , należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w obejściu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 7. Kotach wolno żyjących , należy przez to rozumieć koty urodzone bądź żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 8. Programie , należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2012 . § 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami. § 3. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Kartuz. 1. Wykonawcami Programu są: 1) Zespół ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach; 2) Straż Miejska; 3) Pomorska Fundacja Pies Szuka Domu z siedzibą w Sulminie 53, 83-331 Przyjaźń, przy współpracy z OTOZ Animals. § 4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane jest poprzez zapewnienie im dokarmiania oraz wody pitnej, wyłącznie w okresie zimowym. 1. Powierzenie realizacji w/w zadania pozostaje w zakresie działań wolontariuszy. § 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kartuzy realizuje Urząd Miejski w Kartuzach, przy współpracy Straży Miejskiej w Kartuzach. § 6. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie zwierząt na podstawie harmonogramu, zgodnie z Rozporządzeniem Burmistrza Kartuz. 1. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, które są chore lub zagrażają życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 1246 ?

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. § 7. Ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację, jest realizowane przez: 1) Wykonywanie obligatoryjnych zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku, przeprowadzanych wyłącznie przez lekarza weterynarii. 2) Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od momentu umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość: a) zgłoszenia się ich właściciela lub opiekuna; b) przeznaczenia ich do adopcji, w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. § 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych przy współpracy z Pomorską Fundacją Pies Szuka Domu w Sulminie. 2) Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach informacji o adresach najbliższych hoteli oraz schronisk dla zwierząt, a także organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. § 9. Usypianie ślepych miotów jest wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii, w schronisku dla zwierząt bezdomnych. § 10. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej realizowane jest przez Lecznicę Weterynaryjną, wyłonioną w drodze przetargu. § 11. W razie konieczności, Gmina Kartuzy wskaże gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym. § 12. Realizacja Programu oraz jego zakres uzależnione jest od wysokości środków finansowych, które będą zabezpieczane corocznie w budżecie Gminy Kartuzy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1671

  uchwała nr XVII/86/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miejska Górka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1245

  uchwała nr II/119/2012 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2012.1244

  uchwała nr II/115/12 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1243

  uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 15 marca 2012r. w sprawie dotacji celowych z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań statutowych spółek wodnych

 • DZ. URZ. 2012.1242

  uchwała nr XV/255/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2012.1241

  uchwała nr XIV/124/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.