Logowanie

DZ. URZ. 2012.1264

Tytuł:

uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-22
Organ wydający:Rada Gminy Stryszawa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1264
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 1264

UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ? Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach bud etu Gminy Stryszawa na kwotę 21 300,00 zł

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą 5 bie ące bie ące razem: 30 380 270,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 801 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 143 500,00 143 500,00 0,00 0,00 21 300,00 0,00 164 800,00 143 500,00 452 608,00 0,00 0,00 0,00 30 380 270,00 0,00 452 608,00 Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 8

1

2

3

4

6

7

4 500,00 4 500,00

0,00 0,00

21 300,00 0,00

25 800,00 4 500,00

0,00

0,00

21 300,00

21 300,00

2 810 030,00

0,00

21 300,00

2 831 330,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1264 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 567 530,00

0,00

0,00

2 567 530,00

33 190 300,00 3 020 138,00

0,00 0,00

21 300,00 33 211 600,00 0,00 3 020 138,00

Planowane dochody po zmianach wynoszą: 33 211 600,00 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1264 ?

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na kwotę 433 000,00 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1264 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1264 ?

Planowane wydatki po zmianach wynoszą: 32 541 300,00 złotych. § 3. 1. § 2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: ?wydatki bie ące jednostek bud etowych w kwocie łącznej ? 20 273 720,65 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 14 177 584,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych ? 6 096 136,65 zł;?. 2. § 2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: ?wydatki na dotacje na zadania bie ące ? 1 615 880,00 zł;?. 3. § 2 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: ?wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 4 485 009,00 zł;?. § 4. 1. § 2 ust. 3 Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: ?Wydatki bud etu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 084 544,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 084 544,00zł zł, w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 437 544,00 zł?, ? jak w tabeli nr 5. Tabela Nr 5 WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2012 r.

Dział Rozdział 1 010 01010 2 § 3 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Przyłącza wodociągowe Zbiorniki Stryszawa Siwcówka Wodociąg Lachowice 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Treść 4 Wartość 5 775 000,00 775 000,00 515 000,00 5 000,00 100 000,00 410 000,00 110 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1264 ?

Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków 600 60013 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym Projekty chodników przy drodze powiatowej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Przychodnia Zdrowia w Krzeszowie Wykonanie projektu modernizacji terenu po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kurów, Pewelka 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kurów, Pewelka 720 72095 Informatyka Pozostała działalność 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy Powiatowe państwowej Stra y Po arnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Suchej Beskidzkiej 75412 Ochotnicze stra e po arne

110 000,00 150 000,00 150 000,00 1 605 044,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 005 044,00 20 000,00 20 000,00 450 000,00 450 000,00 335 044,00 335 044,00 200 000,00

300 000,00 300 000,00 71 000,00 71 000,00 46 000,00 23 000,00 23 000,00

9 000,00 9 000,00 16 000,00 16 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

215 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 210 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1264 ?

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Zakup samochodu OSP Lachowice OSP Stryszawa OSP Kuków 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Zakup samochodu OSP Lachowice OSP Stryszawa OSP Kuków 6230 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Krzeszów - Małopolskie Remizy 2012 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kuków 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kuków 80104 Przedszkola 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Lachowice, Krzeszów 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Lachowice, Krzeszów 80110 Gimnazja 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Kanalizacja Stryszawa 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa oświetlenia ulicznego 926 92601 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym:

15 300,00 0,00 0,00 15 300,00 144 700,00 130 000,00 7 000,00 7 700,00 50 000,00

50 000,00 43 500,00 12 500,00 4 500,00 4 500,00 8 000,00 8 000,00 25 000,00 9 000,00 9 000,00 16 000,00 16 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 760 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 930 000,00 930 000,00 800 000,00 800 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 560 000,00 560 000,00 15 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1264 ?

Boisko Sportowe Lachowice Boisko Sportowe Stryszawa Boisko Sportowe Krzeszów 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Boisko Sportowe Stryszawa 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Boisko Sportowe Stryszawa Razem W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dział Rozdział 1 010 01010 2 § 3 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa sieci wodociągowej w części wsi Stryszawa i Kuków 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kurów, Pewelka 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kurów, Pewelka 720 72095 Informatyka Pozostała działalność 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kuków Treść 4

5 000,00 5 000,00 5 000,00 295 000,00 295 000,00 250 000,00 250 000,00 5 084 544,00

Wartość 5 260 000,00 260 000,00 110 000,00 110 000,00 150 000,00 150 000,00 785 044,00 785 044,00 450 000,00 450 000,00 335 044,00 335 044,00 25 000,00 25 000,00 9 000,00 9 000,00 16 000,00 16 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

37 500,00 12 500,00 4 500,00 4 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1264 ?

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Kuków 80104 Przedszkola 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Lachowice, Krzeszów 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Plac zabaw Lachowice, Krzeszów 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa i Kuków 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 926 92601 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Boisko Sportowe Stryszawa 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych, w tym: Boisko Sportowe Stryszawa Razem

8 000,00 8 000,00 25 000,00 9 000,00 9 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730 000,00 0,00 930 000,00 930 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

545 000,00 545 000,00 295 000,00 295 000,00 250 000,00 250 000,00 3 437 544,00

§ 5. Tabela nr 6 do Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: ??.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Stryszawa w 2012 roku. Dział Rozdział Rady Sołeckie - zadanie Środki przeznaczone na dane sołectwo w 2011 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kwota w zł 1 754 75412 Stryszawa Górna wydatki majątkowe zakup wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody dla Ochotniczej Stra y Po arnej w Stryszawie 22 852,10 7 000,00 7 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1264 ?

801

80110

Stryszawa Górna wydatki majątkowe wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia boiska sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie

5 852,10 5 852,10 5 852,10

754

75412

Stryszawa Górna wydatki bie ące jednostek bud etowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych wykonanie specjalistycznych wylewek w ponieszczeniach gara y Ochotniczej Stra y Po arnej w Stryszawie

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2

700

70005

Stryszawa Dolna wydatki majątkowe wykonanie projektu modernizacji terenu po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie

22 852,10 22 852,10 22 852,10

3

700

70005

Krzeszów wydatki majątkowe rozbudowa Przychodni Zdrowia w Krzeszowie

22 852,10 22 852,10 22 852,10 22 852,10 22 852,10 22 852,10 22 852,10 22 852,10 3 398,49 3 398,49 3 398,49 19 453,61 19 453,61

4

750

75075

Lachowice wydatki bie ące jednostek bud etowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych zakup nagłośnienia

5

754

75412

Kuków wydatki bie ące jednostek bud etowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych zakup sprzętu ppo . wydatki majątkowe remont elewacji budynku Ochotniczej Stra y Po arnej w Kukowie, zakup i montaz drzwi gara owych oraz wejściowych, zakup sprzętu ppo . w tym: piły do betonu i stali,

6

600

60016

Targoszów wydatki bie ące jednostek bud etowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych remont drogi dojazdowej w kierunku Osiedla Płonkówka

9 894,94 9 894,94 9 894,94 9 894,94 18 030,28 18 030,28 18 030,28 11 700,26 11 700,26 11 700,26 11 700,26

7

600

60016

Kurów wydatki majątkowe poło enie masy asfaltobitumicznej - droga obok koscioła

8

700

70005

Pewelka wydatki bie ące jednostek bud etowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych zagospodarowanie terenu w centrum wioski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1264 ?

9

630

63003

Hucisko wydatki bie ące jednostek bud etowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych plac zabaw dla dzieci

11 883,07 11 883,07 11 883,07 11 883,07 165 769,05

10

RAZEM

§ 6. 1. § 4 pkt. 1 Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: ?Ró nica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwy kę bud etu w kwocie 670 300,00 która zostanie przeznaczona na wskazaną w rozchodach bud etu spłatę kredytów i po yczek zaciągniętych w latach poprzednich.?. 2. Ustala się przychody bud etu w łącznej kwocie 4 679 729,11 i rozchody bud etu w łącznej kwocie 5 350 029,11 zł, ? zgodnie z tabelą nr 7. Tabela Nr 7 PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU W 2012 r.

Lp. 1 1 2 3 1 2 Treść 2 Przychody ogółem Przychody z zaciągniętych po yczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów, w tym: - spłaty otrzymanych krajowych po yczek - spłaty otrzymanych krajowych kredytów 963 992 903 952 950 Klasyfikacja § 3 Kwota 4 4 679 729,11 1 785 000,00 2 160 000,00 734 729,11 5 350 029,11 2 230 029,11 3 120 000,00 0,00 3 120 000,00

§ 7. Załącznik nr 1 do Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie: ??.

Dotacje podmiotowe dla jednostek nale ących do sektora finansów publicznych w 2012 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1

754 75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy Powiatowe Państwowej Stra y Po arnej Fundusz Wsparcia Państwowej Stra y Po arnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Stra y Po arnej w Krakowie

2

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

545 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 1264 ?

92109 92116

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ogółem

400 000,00 145 000,00 555 000,00

§ 8. Załącznik nr 3 do Uchwały Bud etowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r. Lp. 1 Dział 600 Rozdział Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym: Powiat Suski 2 720 Informatyka 75095 Pozostała działalność Województwo Małopolskie 3 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Gmina Sucha Beskidzka 5 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola, w tym: Gmina Maków Podhalański Gmina Sucha Beskidzka 6 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: Powiat Suski Bielsko Biała 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi Powiat Suski Nazwa zadania Kwota dotacji 200 000,00 200 000,00 200 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 30 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00 18 500,00 18 500,00 17 000,00 1 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa. § 10. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.28.187

  uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Stryszawa w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa.

 • DZ. URZ. 2011.588.6861

  uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2011.333.2774

  uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 • DZ. URZ. 2010.648.5364

  uchwała nr XLII/335/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków-Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2010.288.1934

  uchwała nr XXXVII/274/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1263

  uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1262

  uchwała nr XVIII/286/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921.

 • DZ. URZ. 2012.1261

  uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1260

  uchwała nr X/123/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. 2012.1259

  uchwała nr X/122/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.