Logowanie

DZ. URZ. 2012.1287

Tytuł:

uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Rada Miejska w Opatowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1287
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2012-04-27 r. Poz. 1287

UCHWAŁA NR XXII/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 600 rozdział 600 78 paragraf 6330 o kwotę 270 000 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 377 000 zł odpowiednio: - w dziale 600 rozdział 600 78 paragraf 6050 o kwotę - w dziale 801 rozdział 801 10 paragraf 4260 o kwotę - w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4300 o kwotę - w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 4260 o kwotę 350 000 zł, 27 000 zł. 80 000 zł, 27 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 107 000 zł odpowiednio:

§ 4. Załącznik Nr 4 ? Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku? do uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie mgr Tomasz Staniek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1287

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)

w tym:

kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

8

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

9

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1

2

3

4

5

6

7

11

1

010

010 10

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Marcinkowice (projekt) Odbudowa drogi gminnej nr G032T w miejscowości Czerników Opatowski

25 000

25 000

0

A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. 270 000

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów

2

600

600 78

350 000

80 000

0

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów

3

700

700 04

Zakup narzędzi i urządzeń dla Stacji Obsługi

15 500

15 500

0

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1287

4

700

700 05

Wykup nieruchomości

285 792

285 792

0

A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. 0 270 000

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów

5

720

720 95

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Zakup komputera z oprogramowaniem

85 000

19 900

0

65 100

Urząd Miasta i Gminy Opatów

6

750

750 23

13 000

13 000

0

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów

7

750

750 23

Kotłownia w UMiG Opatów

115 000

115 000

0

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów

8

801

801 95

Termomodernizacja szkół

30 000

30 000

0

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów

9

900

900 01

Wodociąg i kanalizacja w ul. Zacisze (projekt)

20 740

20 740

0

0

Urząd Miasta i Gminy Opatów x

Ogółem

940 032

604 932

0

65 100

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.915

  uchwała nr 15/V/2011 Rady Gminy Opatów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Opatów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.190

  uchwała nr 210/XLV/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany załacznika uchwały w sprawie podziału gminy Opatów na okregi wyborcze

 • DZ. URZ. 2009.400.2904

  uchwała nr XL/334/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.400.2900

  uchwała nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.400.2901

  uchwała nr XL/331/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1286

  uchwała nr Nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1285

  uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2012r. w sparwie zmian budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1284

  uchwała nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1283

  uchwała nr X/73/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1282

  uchwała nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.