Logowanie

DZ. URZ. 2012.1289

Tytuł:

uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Rada Gminy Wodzisław
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1289
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2012-04-27 r. Poz. 1289

UCHWAŁA NR XX/157/2012 RADY GMINY WODZISŁAW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. W Uchwale Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. wprowadza sie następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: 19.678.322,52 zł. 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: 20.125.045,52 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r."po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r."po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1289

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r."po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckigo w 2012 r."po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały. 12. § 3 pkt.2 Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r.otrzymuje brzmienie: 2) Przychody budżetu w wysokości 3.068.700 zł., rozchody w wysokości 2.621.977 zł. 10. § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. otrzymuje brzmienie: 3/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.621.977 zł. w tym: a) kredyty - 2.621.977 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Baran

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1289

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1289

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1289

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1289

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1289

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 1289

Załącznik Nr 6,7,8,9 do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 1289

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 1289
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1872

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1165

  uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1288

  uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.

 • DZ. URZ. 2012.1287

  uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1286

  uchwała nr Nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1285

  uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2012r. w sparwie zmian budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1284

  uchwała nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.