Logowanie

DZ. URZ. 2012.1300

Tytuł:

uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Kaliska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1300
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1300

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje: § 1. W treści załącznika Nr 1 ?Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska?, do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011 r. ulega zmianie § 8, który otrzymuje brzmienie: 1. ? Świadczenia pomocy materialnej przyznaje Wójt Gminy Kaliska w drodze decyzji administracyjnej. 2. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.? § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

Zbigniew Toporowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.57.1282

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi przekraczające podstawę programową oraz za wyżywnienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska.

 • DZ. URZ. 2011.168.3718

  uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Kaliska.

 • DZ. URZ. 2010.19.340

  uchwała nr XXVIII/209/2009 Rady Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kaliska

 • DZ. URZ. 2010.78.1391

  uchwała nr XXXI/236/10 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/251/2006 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2006r.

 • DZ. URZ. 2012.252

  uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1299

  uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1298

  porozumienie nr 2/DIF/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 marca 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Gminą Przywidz, zwaną dalej Gminą,Realizując Uchwałę nr 302/XV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku oraz Uchwałę nr XIV/87/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 lutego 2012 roku, strony zawierają Porozumienie:

 • DZ. URZ. 2012.1297

  uchwała nr XV/182/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Malborku

 • DZ. URZ. 2012.1296

  uchwała nr XV/181/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z terenu wokół fontann miejskich przy Pl. Jagiellończyka, na Starym Mieście przy Ratuszu Miejskim oraz przy Pl. Wolności w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.1295

  uchwała nr XV/180/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.