Logowanie

DZ. URZ. 2012.1306

Tytuł:

porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Gmina Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1306
Hasła:Porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1306

z dnia 12 marca 2012 r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści: Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 51a ust. 1 i ust. 2 oraz 51b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586), Strony zawierają następującej treści porozumienie: § 1. 1. Gmina Miasta Tarnowa, zwana dalej ?Miastem? realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Miasto na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje od Wojewody Małopolskiego dotację celową. 3. W 2012 roku realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 została powierzona ? po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ? Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie przy Al. M. B. Fatimskiej 6, zwany dalej ?środowiskowym domem samopomocy?, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. § 2. Powiat Tarnowski, zwany dalej ?Powiatem? powierza Miastu, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na kierowaniu mieszkańców Powiatu do środowiskowego domu samopomocy w celu świadczenia usług, o których mowa w art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. § 3. 1. Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, dołączając dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1306 ?

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie dokumenty, o których mowa w ust. 1 wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie. § 4. Decyzję administracyjną o skierowaniu ? w miarę wolnych miejsc - do środowiskowego domu samopomocy i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w środowiskowym domu samopomocy wydaje Prezydent Miasta Tarnowa lub osoby działające z jego upowa nienia. § 5. 1. Strony zawierają porozumienie na okres do 31 grudnia 2012 r. 2. Ka da ze stron mo e wypowiedzieć porozumienie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. § 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa ności. § 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. § 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla ka dej ze Stron i jednym przeznaczonym do publikacji.

Powiat Tarnowski

Gmina Miasta Tarnowa

Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras

Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała

Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Mirosław Banach

Skarbnik Miasta Sławomir Kolasiński

Skarbnik Powiatu Tarnowskiego Anna Niedojadło
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3006

  aneks nr 1 Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 14 czerwca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1395

  porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2011.575.6404

  porozumienie nr 4/2011 Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2011r. zawarte pomiędzy: Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: Pana Mieczysława Krasa ? Starostę Powiatu Tarnowskiego, Pana Mirosława Banacha ? Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego a Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez: Pana Ryszarda Ścigałę - Prezydenta Miasta Tarnowa, przy udziale Pana Sławomira Kolasińskiego - Skarbnika Miasta Tarnowa, o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2011.575.6405

  porozumienie nr 5/2011 Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2011r. zawarte pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Tarnowa ? Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta ? Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: Pana Mieczysława Krasa ? Starostę Powiatu Tarnowskiego, Pana Mirosława Banacha ? Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego, o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2011.518.5198

  porozumienie nr 4/2011 Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez Pana Mieczysława Krasa - Starostę Tarnowskiego i Pana Mirosława Banacha - Wicestarostę Tarnowskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1305

  porozumienie nr 1/2012 pomiędzy: Gminą Słaboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Słaboszów Zbigniewa Kitę a Gminą i Miastem Miechów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.

 • DZ. URZ. 2012.1304

  uchwała nr XIV/111/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki

 • DZ. URZ. 2012.1303

  uchwała nr XV/215/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice

 • DZ. URZ. 2012.1302

  uchwała nr XV/214/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania

 • DZ. URZ. 2012.1301

  uchwała nr XV/213/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.