Logowanie

DZ. URZ. 2012.1307

Tytuł:

uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Trzebini
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1307
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1307

UCHWAŁA NR XVIII/189/VI/2012 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonać zwiększenia przychodów bud etu gminy Trzebinia na rok 2012 o kwotę 83 240 zł. 2. Dokonać zmian w bud ecie Gminy Trzebinia na rok 2012 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w bud ecie Gminy Trzebinia na rok 2012 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Bud et po zmianach wyniesie:

Dochody Przychody: - Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych - Przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym RAZEM Wydatki Rozchody: - Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów RAZEM

102 604 448 11 551 753 83 240 11 468 513 114 156 201 104 412 621 9 743 580 9 743 580 114 156 201

§ 2. 1) Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 1 808 173 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych po yczek w kwocie 468 513 zł b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 256 420 zł c) przychodów z tytułu innych rozliczeń zagranicznych 83 240 zł 2) Ustala się przychody bud etu w łącznej kwocie 11 551 753 zł i rozchody bud etu w łącznej kwocie 9 743 580 zł. 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu: a) po yczek zaciąganych w 2012 ? 468 513 zł z czego:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1307 ?

- na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu w wysokości 468 513 zł b) kredytów zaciąganych w 2012 - 11 000 000 zł z czego: - na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu w wysokości 1 256 420 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 9 743 580 zł b) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 7 000 000 zł. § 3. Przyjmuje się nową treść załącznika Nr 1 uchwały bud etowej o treści jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r. Zmiany w bud ecie gminy Trzebinia na rok 2012

DOCHODY Dział 010 Nazwa Rolnictwo i łowiectwo

- dochody majątkowe *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich

Zmniejszenia Zwiększenia 0 457 120,00

0 0 457 120,00 457 120,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody majątkowe *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich

0 1 143 750,00

0 0 1 143 750,00 1 143 750,00

758

Ro ne rozliczenia

- dochody bie ące *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich

0

0 0

272 532,00

272 532,00 272 532,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody bie ące *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich

0

0 0

48 094,00

48 094,00 48 094,00

RAZEM

0 1 921 496,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1307 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r. Zmiany w bud ecie gminy Trzebinia na rok 2012 WYDATKI

Dział Rozdział 60016 Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

600

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

0 0 0 0 0 0

1 001 120,00

1 001 120,00 178 000,00 178 000,00 178 000,00 823 120,00 823 120,00

700

70095

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0

0 0 0 0

125 000,00

125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

710

71004

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Cmentarze - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0

0 0 0 0 0 0 0 0

109 750,00

92 450,00 92 450,00 92 450,00 92 450,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00

71035

750

75023

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych *wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

0 0 0 0 0

310 000,00

310 000,00 310 000,00 310 000,00 60 000,00 250 000,00

754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

Ochotnicze stra e po arne - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0

0 0 0 0

3 000,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

758

75862

Ró ne rozliczenia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wydatki bie ące 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0

0 0 0

272 532,00

272 532,00 272 532,00 272 532,00

801

80195

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność - Wydatki bie ące 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0

0 0 0

83 240,00

83 240,00 83 240,00 83 240,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1307 ?

851

85149

Ochrona zdrowia

Programy polityki zdrowotnej - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0

0 0 0 0

9 000,00

9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

853

85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność - Wydatki bie ące 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0

0 0 0

48 094,00

48 094,00 48 094,00 48 094,00

900

90003

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0 0 0 0

43 000,00

43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00

Razem

0

2 004 736,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bud etu gminy w roku 2012 I . Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Wydatki w zł 4 617 000

1) Dotacje podmiotowe: 92114 921 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM 2) Dotacje celowe: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja Pozostałe instytucje kultury *Trzebińskie Centrum Kultury 92116 Biblioteki

3 000 000

1 617 000 4 617 000 3 901 642 1 720 155 287 860

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1307 ?

851 Ochrona zdrowia 852 Opieka społeczna RAZEM Dotacja celowa na pomoc finansową 754 udzielaną miedzy jednostkami samorządu Bezpieczeństwo terytorialnego na dofinansowanie własnych publiczne i ochrona zadań bie ących przeciwpo arowa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska RAZEM Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 010 Rolnictwo i łowiectwo RAZEM 600 Transport i łączność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska RAZEM 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa RAZEM Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85295 Pozostała działalność

52 000

124 898 334 765

75421 Zarządzanie kryzysowe

99 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100 000

199 000 01030 Izby rolnicza 3 886 3 886 60004 Lokalny transport zbiorowy 90095 Pozostała działalność

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bie ących

2 550 000

156 384

2 706 384 75405 Komendy powiatowe Policji 135 000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

135 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000

RAZEM 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność

500 000 22 607

RAZEM OGÓŁEM DOTACJE

22 607 8 518 642

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1307 ?

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Wydatki w zł 1 689 558

1) Dotacje podmiotowe : Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 Oświata i wychowanie RAZEM 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola

363 895

363 895 80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 882 509 79 757

Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną ni jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

131 132 232 265 1 325 663 1 766 102

RAZEM 2) Dotacje celowe : Dotacje celowe z bud etu jednostki 851 samorządu terytorialnego, udzielone w Ochrona zdrowia trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 852 realizacji organizacjom prowadzącym Opieka społeczna działalność po ytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 92195 Pozostała działalność 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

95 000

576 600

190 502 64 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna RAZEM Dotacja celowa z bud etu na finansowanie 926 lub dofinansowanie zadań zleconych do Kultura fizyczna realizacji stowarzyszeniom RAZEM Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000 946 102

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

650 000

650 000 90 000

80 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1307 ?

RAZEM OGÓŁEM DOTACJE RAZEM DOTACJE

170 000 3 455 660 11 974 302

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj

Uzasadnienie Zwiększenia przychodów bud etu gminy Trzebinia z tytułu rozliczeń zagranicznych w wysokości 83 240 zł dokonuje się w związku z pozostałością środków dofinansowania niezrealizowanego w roku 2011 przez placówki oświatowe oraz odsetkami od środków zdeponowanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Po stronie wydatków zwiększa się dział 801 o kwotę 83 240 zł w związku z realizacją przez placówki oświatowe zadań zgodnie z umowami zawartymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Comenius. W roku 2012 sfinansowane zostaną wyjazdy nauczycieli oraz uczniów do partnerskich szkół, gdzie realizowane będą zajęcia z uczniami w zakresie form i technik nawiązywania kontaktów w grupie rówieśników w ró nych krajach Europy. Zwiększenia dochodów bud etu gminy w wysokości 1 921 496 zł dokonuje się w wyniku rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. ?Rewitalizacja miasta Trzebinia etap I? w wysokości 1 143 750 zł oraz w związku z podpisanymi umowami na zadania inwestycyjne pn. ?Zagospodarowanie terenu przy ul. Forkiewicza w Młoszowej zadanie I? oraz ?Remont budynku Domu Gromadzkiego w Czy ówce przeznaczonego na cele społeczno kulturalne? w wysokości 457 120 zł . Kwota 320 626 zł dotyczy dofinansowania zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-12-026/11-00 Projektu: ?Ju wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Trzebinia? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego,. Środki w wysokości 1 143 750 zł przeznacza się na pokrycie zobowiązań za 2011 rok.. Kwota 457 120 zł zostaje przeznaczona na zwrot środków na zadania inwestycyjne na drogach gminnych. Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1476

  informacja nr GK.KGM.066.5.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia.

 • DZ. URZ. 2011.523.5295

  uchwała nr XIV/133/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia

 • DZ. URZ. 2010.50.359

  uchwała nr XLII/438/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia

 • DZ. URZ. 2011.342.2840

  uchwała nr VII/59/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2010.595.4677

  uchwała nr LI/558/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1306

  porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1305

  porozumienie nr 1/2012 pomiędzy: Gminą Słaboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Słaboszów Zbigniewa Kitę a Gminą i Miastem Miechów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.

 • DZ. URZ. 2012.1304

  uchwała nr XIV/111/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki

 • DZ. URZ. 2012.1303

  uchwała nr XV/215/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice

 • DZ. URZ. 2012.1302

  uchwała nr XV/214/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.