Logowanie

DZ. URZ. 2012.1308

Tytuł:

uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Polanka Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1308
Hasła:Budżet województwa,powiatu,gminy,związku międzygminnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1308

UCHWAŁA NR XII/79/2012 RADY GMINY POLANKA WIELKA z dnia 30 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA BUD ETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 264 ust.3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów bud etu na rok 2012 w wysokości 10.691.996,64 zł, w tym: 1) dochody bie ące: 10.253.471,58 złote 2) dochody majątkowe: 438.525,06 złotych - jak poni ej:

Lp. Dział Źródła dochodów 1 1. 2 020 LEŚNICTWO , w tym : a) dochody bie ące, z tego : -dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzier awa terenów łowieckich §0750) 2. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , w tym: a) dochody bie ące, z tego : -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości (§2917) 3. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, w tym: a) dochody bie ące , z tego : -wpływ z ró nych opłat (§0690) -wpływy z usług (ze sprzeda y wody §0830) -pozostałe odsetki (§0920) 4. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a) dochody bie ące , z tego : -grzywny i kary pienię ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ((§0580) 3 Wysokość w złotych 4 250,00 250,00 250,00

31.673,00 31.673,00 31.673,00

601.800,00 601.800,00 800,00 600.000,00 1.000,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1308 ?

5.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym : a) dochody bie ące, z tego : -wpływy z opłat za zarząd, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) -dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) -pozostałe odsetki (§0920) -wpływy z ró nych dochodów (zapłata za c.o.) (§0970)

87.300,00 87.300,00 12.000,00 50.000,00

300,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 33.892,00 33.892,00 1.200,25 32.684,00 7,75 1.200,00 1.200,00 1.200,00 250,00 250,00 250,00 3.559.396,00

6.

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , w tym : a) dochody bie ące , z tego : - wpływy z usług (§0830)

7.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA , w tym : a) dochody bie ące, z tego : -wpływy z usług (usługi xero) (§0830) -dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(§2360)

8.

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , w tym: a) dochody bie ące , z tego: -dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(§2010)

9.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , w tym: a) dochody bie ące , z tego : - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)

10.

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , w tym: a) dochody bie ące , z tego : - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - podatek od nieruchomości (§0310) - podatek rolny (§0320) - podatek leśny (§0330) - podatek od środków transportowych (§0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350) - podatek od spadków i darowizn (§0360) - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) - wpływy z opłaty targowej (§0430) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu (§0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wpływy z ró nych opłat (§0690) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

3.559.396,00 2.408.806,00 10.279,00 498.966,00 329.089,00 8.162,00 177.094,00 15.000,00 4.000,00 10.000,00 1.000,00 50.000,00 40.000,00 1.000,00 6.000,00 4.511.878,00 4.511.878,00 3.265.398,00 1.236.480,00 10.000,00 248.070,00 218.820,00 8.620,00

11.

758

RÓ NE ROZLICZENIA , w tym: a) dochody bie ące , z tego : - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§2920) - pozostałe odsetki (§0920)

12.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE , w tym: a) dochody bie ące , z tego : -dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1308 ?

terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) - wpływ z usług (§0830 opłata stała i ywieniowa ) - wpływy z ró nych opłat (§0690) - pozostałe odsetki (§0920) a) dochody majątkowe , z tego: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13.

852 POMOC SPOŁECZNA, w tym : a) dochody bie ące , z tego : - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) (§2030) 14. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w tym: a) dochody bie ące , z tego : - dotacja celowa na realizację projektu ?z angielskim za pan brat? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 (§2007) - dotacja celowa na realizację projektu ?z angielskim za pan brat? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 (§2009) - dotacja celowa na realizację projektu ?Pokonaj trudności dzięki aktywności? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 (§2007) - dotacja celowa na realizację projektu ?Pokonaj trudności dzięki aktywności? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 (§2009) 15. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , w tym : a) dochody bie ące , z tego : -wpływ z ró nych opłat (§0690) - wpływy z usług (§0830 opłaty za ścieki) - wpływy z ró nych dochodów (§0970) a) dochody majątkowe , z tego : - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617) Razem w tym: - dochody bie ące 10.253.471,58 złote z czego na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 128.189,58 złote - dochody majątkowe 438.525,06 złotych 210.000,00 100,00 100,00 29.250,00 29.250,00 806.715,00 806.715,00 729.963,00 76.752,00 128.189,58 128.189,58 14.408,35 2.542,65 109.905,45 1.333,13 648.431,06 239.156,00 3.000,00 10.000,00 226.156,00 409.275,06 409.275,06 10.691.996,64

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków bud etu na rok 2011 w wysokości 11.243.144,64 złotych, z czego: 1) wydatki bie ące w wysokości 9.318.144,64 złote 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.925.000 złotych - jak poni ej:

Lp. 1. Dział 010 01030 Rozdz. Nazwa ? rodzaj wydatku ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 01095 Pozostała działalność a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kwota w złotych 21.582,00 6.582,00 6.582,00 6.582,00 6.582,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1308 ?

2.

150 15011

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości , w tym : a) wydatki bie ące, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

37.262,00 37.262,00 37.262,00 37.262,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 32.000,00 438.000,00 236.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 136.557,00 19.557,00 19.557,00 19.557,00 19.557,00 117.000,00 37.000,00 37.000,00 17.000,00 20.000,00 80.000,00 80.000,00 1.169.784,00 32.534,00 32.534,00 32.534,00 32.534,00 83.100,00 83.100,00 3.000,00 3.000,00 80.100,00 1.022.000,00 1.022.000,00 1.020.000,00 838.000,00

3.

400 40002

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , w tym: a) wydatki bie ące , z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.

600 60003

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe a) wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60016 Drogi publiczne gminne , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.

700 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym : a) wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.

710 71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71035 Cmentarze, w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym?

7.

750 75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie , w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1308 ?

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 75045 Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bie ące, w tym: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bie ące, w tym: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75095 Pozostała działalność , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8. 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym : a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9. 752 75212 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10. 754 75405 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPO AROWA Komendy powiatowe policji , w tym : a) wydatki bie ące, z tego: - dotacje na zadania bie ące 75412 Ochotnicze stra e po arne , w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 75414 Obrona cywilna , w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75421 Zarządzanie kryzysowe , w tym : a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11. 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po yczek jednostek samorządu terytorialnego , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

182.000,00 2.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 360,00 840,00 500,00 500,00 500,00 500,00 300,00 200,00 76.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 70.000,00 70.000,00 64.000,00 7.300,00 56.700,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1308 ?

12.

758 75818

RÓ NE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe , w tym : a) rezerwa ogólna na wydatki bie ące, w tym: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) rezerwy celowe na wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ? rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ? rezerwa celowa oświatowa

80.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 22.000,00 28.000,00 4.990.049,56 2.064.834,00 2.019.834,00 1.900.000,00 1.620.000,00 280.000,00 119.834,00 45.000,00 1.127.291,00 1.117.291,00 1.070.000,00 820.000,00 250.000,00 47.291,00 10.000,00 1.617.910,00 1.617.910,00 1.540.000,00 1.200.000,00 340.000,00 77.910,00 140.674,56 140.674,56 140.674,56 5.300,00 135.374,56 15.600,00 15.600,00 15.600,00 9.200,00 6.400,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

13.

801 80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe , w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ? wykonanie podbitek dachu ? 45.000,00 80104 Przedszkola, w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne - obieraczka ? 10.

000,00 80110 Gimnazja , w tym : a) wydatki bie ące , z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 80113 Dowo enie uczniów do szkół , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14.

851 85121

OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1308 ?

85153

Zwalczanie narkomanii, w tym : a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 20.200,00 24.800,00 1.157.922,50 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 34.676,00 34.676,00 34.676,00 22.676,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 729.226,00 729.226,00 42.562,00 38.512,00 4.050,00 686.664,00 3.737,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym : a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 .

852 85202

POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy społecznej , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85203 Ośrodki wsparcia, w tym : a) wydatki bie ące, z tego wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85204 Rodziny zastępcze, w tym : a) wydatki bie ące, z tego wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym : a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bie ące, z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cześci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 85216 Zasiłki stałe a) wydatki bie ące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej , w tym : a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.737,00 3.737,00 3.737,00 98.400,00 98.400,00 90.000,00 8.400,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 157.220,00 157.220,00 156.220,00 127.270,00 28.950,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1308 ?

świadczenia na rzecz osób fizycznych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: a) wydatki bie ące, z tego wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym : a)wydatki bie ące , z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85295 Pozostała działalność , w tym: a) wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, w cześci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 16. 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność, w tym : a) wydatki bie ące , z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 17. 854 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , w tym : a) wydatki bie ące, z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych 18. 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym: a) wydatki bie ące : z tego wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?Budowa kanalizacji sanitarnej?, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - inwestycja ?Modernizacja oczyszczalni ścieków? 90002 Gospodarka odpadami , w tym: a) wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90003 Oczyszczanie miast i wsi , w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90095 Pozostała działalność , w tym: a) wydatki bie ące , z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na:

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55.663,50 55.663,50 11.000,00 11.000,00 35.000,00 9.663,50 128.189,58 128.189,58 128.189,58 128.189,58 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 2.035.360,00 1.840.360,00 50.360,00 50.360,00 10.360,00 40.000,00 1.790.000,00 1.775.000,00 1.762.162,07 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 15.000,00 45.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1308 ?

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 19. 921 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , w tym : a) wydatki bie ące, z tego: - dotacje na zadania bie ące 92116 Biblioteki , w tym: a) wydatki bie ące, z tego: - dotacje na zadania bie ące 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20. 926 92605 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bie ące Razem , w tym: A. Wydatki bie ące - 9.318.144,64 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - 7.445.592,56 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.832.749,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.612.843,56 2) dotacje na zadania bie ące - 298.238,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.190.799,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ? 183.515,08 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 200.000,00 B. Wydatki majątkowe - 1.925.000,00 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.762.162,07 Łącznie rezerwy bud etu - 80.000,00

14.000,00 1.000,00 231.238,00 135.238,00 135.238,00 135.238,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 32.000,00 12.500,00 19.500,00 70.000,00 11.243.144,64

§ 3. 1. Ró nica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 551.148,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów w kwocie 551.148,00 złotych § 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów bud etu w wysokości 1.220.000,00 złotych oraz łączną kwotę planowanych rozchodów bud etu w wysokości 668.852,00 złote, w specyfikacji jak poni ej:

A. DOCHODY (A1 + A2) A 1 ? Dochody bie ące A 2 ? Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+ B2) B 1 - Wydatki bie ące B 2 - Wydatki majątkowe C. D. DEFICYT ( A ? B ) PRZYCHODY BUD ETU OGÓŁEM 1. KREDYT 2. NADWY KA BUD ETU Z LAT UBIEGŁYCH 3. INNE ( WOLNE ŚRODKI ) E. ROZCHODY BUD ETU OGÓŁEM w tym : 1. SPŁATA KREDYTÓW 668.852,00 10.691.996,64 10.253.471,58 438.525,06 11.243.144,64 9.318.144,64 1.925.000,00 -551.148,00 1.220.000,00 1.220.000,00 668.852,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1308 ?

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2012 ? 1.220.000,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu 551.148,00 zł b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach bud etu 668.852,00 złote. 3. Upowa nia się Wójta Gminy Polanka Wielka do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu po yczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obcią enia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanka Wielka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną bud etu w kwocie 30.000,00 złotych 2. Tworzy się rezerwy celowe bud etu w kwocie łącznej 50.000,00 złotych z czego: 1) rezerwę celową 22.000,00 złotych § 6. W planie dochodów i wydatków bud etu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Lp. KLASYFIKACJA DZ. ROZDZ. 1 1. 2 750 75011 3 § 4 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75045 Kwalifikacja wojskowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: 1.200,00 1.200,00 1.200,00 150,00 150,00 5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 32.684,00 32.534,00 32.534,00 7 32.684,00 Nazwa Dochody Wydatki

na

dofinansowanie

zadań

z zakresu

zarządzania

kryzysowego

w wysokości

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 28.000,00 złotych

32.534,00 32.534,00 32.534,00 32.534,00

150,00 150,00 150,00 150,00 1.200,00

1.200,00

1.200,00 1.200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1308 ?

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. 754 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75414 Obrona cywilna w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. 852 85212 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane RAZEM 737,00 729.226,00 250,00 250,00 250,00

360,00 840,00 250,00

250,00 250,00 250,00 250,00 729.963,00 729.963,00

729.226,00

729.226,00

729.226,00 42.562,00 38.512,00 4.050,00 686.664,00

737,00

737,00

737,00 737,00 737,00 764.097,00 764.097,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział Rozdział Dochody Wydatki 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu OCHRONA ZDROWIA RAZEM: W tym : 851 756 50.000 75618 50.000 50.000 50.000

l.l l.l.l 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 1308 ?

2.1.

Zwalczanie narkomanii (razem)

85153

Wydatki bie ące jednostek bud etowych 5.000,00 1.000 1.000 1.000 2.000

2.1,1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzale nionych od narkotyków 2.1.2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 2.1.3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 2.1.4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słu ących rozwiązywaniu problemów narkomanii 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154

Wydatki bie ące jednostek bud etowych 45.000,00 8.000 16.000

2.2.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzale nionych od alkoholu 2.2.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a tak e działań na rzecz do ywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 2.2.4 2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słu ącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Koszt bie ącej obsługi Gminnego programu

8.000

5.000 8.000

3) dochody z opłat i kar pienię nych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Polanka Wielka w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3.000,00 złotych ? jak poni ej:

Lp. 1. 1.1 Wyszczególnienie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z ró nych opłat (§ 0690) /w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska/ Razem środki dyspozycyjne na 2011 rok 2. Wydatki ogółem na: 900 90002 Dział 900 90019 Rozdział Dochody 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Wydatki bie ące jednostek bud etowych 3.000,00 3.000,00 Wydatki

1/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 13 ? Poz. 1308 ?

§ 7. Ustala się plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do bud etu państwa w 2012 roku, jak poni ej:

Dz. Rozdz. 750 75011 852 85212 § TREŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 0690 Wpływy z ró nych opłat POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego RAZEM Kwota 155,00 155,00 155,00 11.177,00 11.177,00 11.177,00 11.332,00

§ 8. Wydatki bud etu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie 335.500,00 złotych? jak w Załączniku nr 1. § 9. Upowa nia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków ni określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. § 10. W zakresie wykonania bud etu na 2012 rok upowa nia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i po yczek na sfinansowanie przejściowego deficytu bud etu, z których stan zadłu enia w trakcie roku 2012 nie mo e przekroczyć limitu 300.000,00 złotych 2) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych środków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadzący obsługę bud etu § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka. § 12. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 14 ? Poz. 1308 ?

Załącznik do Uchwały Nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Polanka Wielka w roku 2012

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z bud etu Dla jednostek sektora finansów publicznych 5 37.262,00 37.262,00 Dotacja celowa (bie ące) * 754 75405 921 92109 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Policji Dotacja celowa (bie ące) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa Dotacja celowa (bie ąca) 92116 926 92605 Biblioteki Dotacja podmiotowa Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom Razem 37.262,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 225.238,00 135.238,00 112.783,00 22.455,00 90.000,00 90.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6

1 150

2 15011

3 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości

4

265.500,00

70.000,00

Ogółem dotacje 335.500,00, w tym: - dotacje podmiotowe : 225.238,00 złotych - dotacje celowe: : 110.262,00 złotych, z tego: - dotacje celowe w zakresie wydatków bie ących ? 110.262,00 złotych, z czego: * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadańjednostki samorządu terytorialnego : 37.262,00 złote

Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.184.1203

  uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka publicznych przedszkoli

 • DZ. URZ. 2011.610.7249

  uchwała nr XI /70/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2010.664.5542

  uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polanka Wielka.

 • DZ. URZ. 2010.228.1508

  uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXV/15/02 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie zmian w podziale gminy Polanka Wielka na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2012.1042

  informacja nr SGG.6620.072.5.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Polanka Wielka w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1307

  uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1306

  porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1305

  porozumienie nr 1/2012 pomiędzy: Gminą Słaboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Słaboszów Zbigniewa Kitę a Gminą i Miastem Miechów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.

 • DZ. URZ. 2012.1304

  uchwała nr XIV/111/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki

 • DZ. URZ. 2012.1303

  uchwała nr XV/215/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.