Logowanie

DZ. URZ. 2012.1309

Tytuł:

uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1309
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1309

UCHWAŁA NR XV/149/12 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 z dnia 11 stycznia 2012r. nr XIV/147/12 Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków bud etowych o kwotę 25.800 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu "Urząd gminny - sprawny i przyjazny", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków bud etowych o kwotę 5.510 zł z tytułu darowizny, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jedlina w Jawiszowicach", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Zmniejszyć plan rozchodów o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 4. Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 100.000 zł z tytułu kredytu , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu po yczki i kredytu zaciąganych w 2012r. w kwocie 2.100.000 zł na sfinansowanie: 1) planowanego deficytu w kwocie 200.000 zł 2) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.900.000 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1309 ?

Załącznik do Uchwały Nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.3941

  uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.920

  uchwała nr XV/153/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia  28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Brzeszcze.

 • DZ. URZ. 2010.99.623

  uchwała nr XXXV/399/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.

 • DZ. URZ. 2011.586.6728

  uchwała nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1308

  uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012

 • DZ. URZ. 2012.1307

  uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1306

  porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1305

  porozumienie nr 1/2012 pomiędzy: Gminą Słaboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Słaboszów Zbigniewa Kitę a Gminą i Miastem Miechów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.

 • DZ. URZ. 2012.1304

  uchwała nr XIV/111/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.