Logowanie

DZ. URZ. 2012.1310

Tytuł:

uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Bochnia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1310
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1310

UCHWAŁA NR XV/163/12 RADY MIASTA BOCHNIA z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały bud etowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 12 art. 7 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje: § 1. W treści uchwały bud etowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu ?na spłatę zaciągniętych po yczek i kredytów w latach poprzednich 2.265.000 zł. 2) w § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie ?tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 299.103,59 zł?,ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie ?rezerwę celową w kwocie 160.881,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia. Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6074

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 4 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.516.5143

  informacja Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 16 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia

 • DZ. URZ. 2011.333.2759

  uchwała nr VIII/71/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy Hali Widowiskowo Sportowej w Bochni

 • DZ. URZ. 2012.2353

  uchwała nr XVIII/203/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2011.202.1649

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1309

  uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1308

  uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012

 • DZ. URZ. 2012.1307

  uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1306

  porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1305

  porozumienie nr 1/2012 pomiędzy: Gminą Słaboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Słaboszów Zbigniewa Kitę a Gminą i Miastem Miechów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.