Logowanie

DZ. URZ. 2012.1311

Tytuł:

uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1311
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1311

UCHWAŁA NR XIII/103 / 2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje: § 1. 1. W Uchwale Bud etowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 Nr XII/96/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust.2, pkt 5 otrzymuje brzmienie: ? wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2012 32 000,00 zł.? 2) w § 4 w ust. 1 w pkt. 4 pn. ?Przychody Bud etu? w tiret drugie, dopisuje się wyjaśnienie w brzmieniu: ?* kwota wolnych środków wynika z wykonania bud etu za 2011 rok, tj.: - ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ? 18 500 zł, - niewykonane wydatki ? 543 534 zł, - niezaanga owane wolne środki z 2010 roku ? 92 966 zł." 3) w załączniku Nr 2 do Uchwały Bud etowej pn. ?Plan Przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy,? w poz. 1.1 pn. ?Dostarczanie wody?: - w kolumnie 5, pn. ?Przychody ogółem? zamiast kwoty " 1 358 128 zł" wpisuje się kwotę: ? 1 354 222 zł.? - w kolumnie 9, pn.?Stan środków obrotowych na koniec roku bud etowego? zamiast kwoty " 118 236 zł "wpisuje się kwotę ?114 330 zł?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica: mgr Katarzyna Solarska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

 • DZ. URZ. 2012.544

  uchwała nr XIII/104/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2011.523.5280

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.2692

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.557.5915

  uchwała nr XI/ 77 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1310

  uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1309

  uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1308

  uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012

 • DZ. URZ. 2012.1307

  uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1306

  porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.