Logowanie

DZ. URZ. 2012.1312

Tytuł:

uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rady Gminy w Stryszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1312
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1312

UCHWAŁA NR XI/90/2012 RADY GMINY W STRYSZOWIE z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy w Stryszowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększyć dochody bud etu gminy o kwotę 268 689,42 zł , w tym: dochody bie ące o kwotę 13 382 zł, dochody majątkowe o kwotę 255 307,42 - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć wydatki bud etu gminy o kwotę 268 689,42 zł - zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują : 1) Zwiększenia planu wydatków bie ących o kwotę 13 382 zł ? z czego : 1.1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w kwocie 382 zł przeznacza się na: 1.1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych w kwocie 382 zł . 1.2. dotacje na zadania bie ące w kwocie 13 000 zł 2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 255 307,42 zł ? z czego : inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 255 307,42 zł - zgodnie z tabelą Nr 2. do niniejszej uchwały. § 2. W Uchwale Bud etowej Gminy Stryszów na 2012 rok Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r ? zmienionej niniejszą uchwałą , wprowadza się następujące zmiany: 1) W tabeli Nr 1 ( dochody bud etu ) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) W tabeli Nr 2 ( wydatki bud etu ) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) W załączniku Nr 1 ( zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu gminy Stryszów w 2012 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1312 ?

Uzasadnienie 1. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy Nr 812/IPR/201/10 z dnia 22 lipca 2011 r podpisanym pomiędzy gminą Stryszów, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie sfinansowania zakupu i monta u 2 szt. kontenerów mieszkalno-socjalnych na terenie gminy Stryszów na potrzeby mieszkańców , przenoszonych w związku z budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie, wprowadza się do bud etu gminy zmiany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 255 307,42 zł ? wynikające bezpośrednio z podpisanego aneksu. 2. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00614-6930-UM0640009/11 zawarta w dniu 25 stycznia 2012 r na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ?Wdra anie lokalnych strategii rozwoju? objętego PROW na lata 2007-2013. Gmina w roku 2011 zrealizowała projekt pn. ?Doposa enie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów galowych? i w wyniku podpisanej umowy uzyska pomoc od samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 13 382 zł stanowiącą 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych. 3. Przeznaczenie kwoty 13 000 zł na dofinansowanie dotacji w 2012 roku dla organizacji pozarządowych w ramach Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku ? zadania w zakresie kultury fizycznej. Kwota 382 zł została przeznaczona na wydatki bie ące w dz. 700 r. 70005. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dochody Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6290 ) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa w tym: dochody bie ące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Wdra anie lokalnych strategii rozwoju"- projekt pn. "Doposa enie orkiestry dętej w Lękawicy" Razem wprowadzone zmiany w dochodach gminy Wyszczególnienie Zwiększyć 255 307,42 255 307,42 255 307,42 13 382,00 13 382,00 13 382,00 268 689,42

Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1312 ?

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wydatki Dział 700 70005 Rozdział Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bie ące w tym: 1.wydatki bie ące jednostek bud etowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych w tym: wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup wraz z wykonaniem przyziemia na monta kontenerów mieszkalnych 926 92605 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wydatki bie ące w tym: 2. dotacje na zadania bie ące Razem wprowadzone zmiany w wydatkach gminy 13 000,00 268 689,42 255 307,42 255 307,42 13 000,00 13 000,00 13 000,00 382,00 382,00 255 307,42 Wyszczególnienie Zwiększyć 255 689,42 255 689,42 382,00

Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1582

  uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów

 • DZ. URZ. 2010.473.3556

  uchwała nr XXXII/200/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXX/196/2010 Rady Gminy w Stryszowie

 • DZ. URZ. 2012.925

  uchwała nr XI/91/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stryszów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 • DZ. URZ. 2010.581.4517

  uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie.

 • DZ. URZ. 2012.40

  uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1311

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1310

  uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1309

  uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1308

  uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012

 • DZ. URZ. 2012.1307

  uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.