Logowanie

DZ. URZ. 2012.1313

Tytuł:

uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Borzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1313
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1313

UCHWAŁA NR XV/112/2012 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art. 211, art. 212, art.213, art.214, art.215, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ? Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje: § 1. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 53 450,00 zł i zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 450,00 zł . do kwoty 35 355 316,37 zł z czego: 1) plan dochodów bie ących zmniejsza się o kwotę 53 450,00 zł i zwiększa się o kwotę 53 450,00 zł do kwoty 22 648 816,23 zł. - jak poni ej:

Dochody bie ące Dotacje i środki na finan. wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody majątkowe Dotacje i środki na finan. wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Klasyfikacja bud etowa

Wyszczególnienie

Plan ogółem

801 80104

Oświata i wychowanie Przedszkola 0830 Wpływy z usług przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

228 970,00 53 450,00 53 450,00 0,00 0,00 53 450,00 53 450,00 175 520,00

228 970,00 53 450,00 53 450,00 0,00 0,00 53 450,00 53 450,00 175 520,00 175 520,00 228 970,00 -53 450,00 0,00 175 520,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

175 520,00 228 970,00 -53 450,00 0,00 175 520,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1313 ?

§ 2. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 186,45 zł a zwiększa się plan wydatków o kwotę 706 113,95 zł . do kwoty 36 777 490,71 zł z czego: 1) plan wydatków bie ących zmniejsza się o kwotę 50 186,45 zł a zwiększa o kwotę 113 238,95 zł do kwoty 20 838 302,89 zł. 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 592 875,00 zł do kwoty 15 939 187,82 zł. - jak poni ej:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1313 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 1313 ?

2. Wykaz wydatków majątkowych w roku 2012 z podziałem na poszczególne zadania zaprezentowano poni ej: Klasyfikacja bud etowa 010 01010 6050 6050 6050 6050 6058 6059 600 60013 6300 6300 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Pomoc finansowa dla województwa małopolskiego -przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Przyborów Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków ? Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce ? Brzesko w węźle Brzesko- odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 Drogi publiczne powiatowe Wykonanie projektu chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Borzęcin (Młyn - Ciernie), w miejscowości Bielcza (od nr 1 do istniejącego chodnika), w miejscowości Przyborów (od istniejącego chodnika do leśniczówki), w miejscowości Borzęcin Dolny od Ciernia do drogi wojewódzkiej nr 964 Pomoc finansowa dla powiatu brzeskiego - przebudowa rowu wzdłu drogi powiatowej w miejscowości Bielcza koło plebani Drogi publiczne gminne Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od Kościoła do Przedszkola w miejscowości Bielcza, odbudowa drogi w przysiółku Przymiarki - Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr K 1429 Borek ? Rudy Rysie z drogą wojewódzką nr 768 Jędrzejów ? Brzesko - Budowa przepustów w miejscowości Bielcza Drogi wewnętrzne Działki IV, Ciupinia Górka, Kanał Borowa ? Stucze, Na Leśniczówkę Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Wkład własny (projekty)

Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Projekt uzupełniający przyłączy wodociągowych wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów Połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin z siecią wodociągową w miejscowości Bielcza Projekt zmiany trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Przyborów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów

Kwota 1 585 068,26 1 585 068,26 553 930,00 250 000,00 11 070,00 770 068,26 244 290,10 394 333,62 131 444,54 981 125,00 248 125,00 220 000,00 28 125,00 191 000,00

6050

176 000,00

6300 60016 6050 6050 6050 60017 6050 60078 6050

15 000,00 195 000,00 50 000,00 110 000,00 35 000,00 115 000,00 115 000,00 232 000,00 232 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 13 ? Poz. 1313 ?

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej Centrum Wsi Borzęcin Dolny 6050 poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcjonalnym placem zabaw 6050 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łękach 6050 Termomodernizacja budynku magazynu OC w Borzęcinie Wykonanie projektu i przebudowa przystanku autobusowego w Centrum 6050 Borzęcina Stworzenie strefy aktywności mieszkańców Gminy Borzęcin poprzez 6050 budowę i remont obiektów komunalnych słu ących celom sportoworekreacyjno-kulturalnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Zakup koparko - ładowarki 75077 Władze Wdra ające Programy Europejskie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy 6057 Borzęcin 6059 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75404 Komendy wojewódzkie policji Zakup radarowego miernika prędkości typu ISKRA, zakup zestawu 6170 komputerowego z dodatkowym urządzeniem szyfrującym dane 75412 Ochotnicze stra e po arne Przebudowa i modernizacja istniejącej remizy OSP w Przyborowie na 6057 potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi 6059 6050 Projekt modernizacji i przebudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym 6050 Zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP w Borzęcinie Dolnym OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Przebudowa dachu i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej 6050 w Łękach 80104 Przedszkola 6050 Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Bielcza POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej Rozbudowa i zmiana u ytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie 6050 6057 6059

577 311,00 577 311,00 145 311,00 12 000,00 80 000,00 240 000,00 100 000,00

750

594 210,00 150 000,00 150 000,00 444 210,00 377 578,50 66 631,50 2 749 000,00 14 000,00 14 000,00 2 735 000,00 1 774 800,00 760 200,00 30 000,00 170 000,00 400 000,00 300 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 5 315 411,35 5 315 411,35 5 315 411,35 1 754 085,75 1 523 535,09 2 037 790,51

754

801

852

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 14 ? Poz. 1313 ?

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborów ( na 6050 Pasternik) 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin (Okrajki ) 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin (Wisowatki) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja i doposa enia na terenie Gminy Borzęcin obiektów Gminnego Ośrodka Kultury Zakup nagłośnienia i instalacja kotar w budynku wielofunkcyjnym w Bielczy

63 458,00 63 458,00 57 000,00 2 958,00 3 500,00 260 000,00 260 000,00 230 000,00 30 000,00 3 413 604,21 3 413 604,21 50 000,00 900 000,00 500 000,00 400 000,00 2 463 604,21 452 584,63 1 407 713,71 603 305,87 15 939 187,82

921 92109 6220 6220 926

KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe Wykonanie projektu przebudowy obiektu sportowego "Victoria" 6050 w miejscowości Bielcza Modernizacja obiektu sportowego GKS Przyborów II etap 6058 6059 Przebudowa obiektów rekreacyjno- sportowych w miejscowości Borzęcin, Przyborów i Bielcza 6050 6057 6059 RAZEM

§ 3. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 Nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się planowany deficyt bud etu o kwotę 655.927,50 zł do kwoty 1.422.174,34 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) z zaciąganych kredytów w kwocie 766.246,84 zł. 2) wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i po yczek z lat ubiegłych w kwocie 655.927,50 zł. § 4. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 Nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian: 1. Zwiększa się przychody bud etu z tytułu wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i po yczek z lat ubiegłych o kwotę 655.927,50 zł. do kwoty 4.183.092,82 zł w specyfikacji jak poni ej: A DOCHODY a) bie ące b) majątkowe 35.349.616,37 22.643.116,23 12.706.500,14

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 15 ? Poz. 1313 ?

B WYDATKI a) bie ące b) majątkowe C NADWY KA/ DEFICYT D FINANSOWANIE PRZYCHODY Zaciągnięte kredyty a) deficyt b) rozchody wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i po yczek z lat ubiegłych ROZCHODY

36.771.790,71 20.832.602,89 15.939.18782 - 1.422.174,34 + 1.422.174,34 4.183.092,82 3.527.165,32 766.246,84 2.760.918,48

655.927,50

2.760.918,48

§ 5. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 Nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: Lp. 1 Wyszczególnienie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1) dochody bie ące § 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzeda alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii (razem) a) wydatki bie ące 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych 1.2) wydatki na realizację zadań statutowych §4210 Zakup materiałów i wyposa enia Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) a) wydatki bie ące 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych 2) dotacje 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu Dział Rozdział Dochody Wydatki

756

72 000,00

1.1

75618

72 000,00 72 000,00 72 000,00

1.1.1

2 2.1

851 85153

2.2

85154

2.2.1

89 235,50 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 88 235,50 88 235,50 28 735,50 49 500,00 10 000,00 19 235,50

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 16 ? Poz. 1313 ?

2.2.2

2.2.3

2.2.4

1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek bud etowych §4300 Zakup usług pozostałych Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzie y , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a tak e działań na rzecz do ywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych 1.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słu ącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2) dotacje §2830 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 Świadczenia społeczne Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskar yciela publicznego oraz kontrola punktów sprzeda y alkoholu 1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek bud etowych §4210 Zakup materiałów i wyposa enia

19 235,50 19 235,50 8 000,00

8 000,00 8 000,00 49 500,00

49 500,00 49 500,00

10 000,00 10 000,00 1 500,00

1 500,00 1 500,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin. § 7. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie Czesław Małek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1312

  uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1311

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1310

  uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1309

  uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1308

  uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.